Ponieważ było to w czasach wojen katolików z hugenotami i widział, jak katolicy zabijają hugentów, a hugenoci katolików – zawsze w imieniu religii – wybrał sobie religię mieszaną, tak że bywał raz katolikiem, innym razem hugenotem. Zazwyczaj przechadzał sie przydrożnymi płotami ze strzelbą na ramieniu i kiedy ujrzał idącego samotnie katolika, religia protestancka natychmiast brała [...]


ponieważ-było-to-w-czasach-wojen-katolików-z-hugenotami-i-widział-jak-katolicy-zabijają-hugentów-a-hugenoci-katolików-zawsze-w-imieniu-religii
aleksander dumas (ojciec)ponieważbyłotoczasachwojenkatolikówhugenotamiwidziałjakkatolicyzabijająhugentówhugenocizawszeimieniureligiiwybrałsobiereligięmieszanątakżebywałrazkatolikieminnymrazemhugenotemzazwyczajprzechadzałsieprzydrożnymipłotamizestrzelbąnaramieniukiedyujrzałidącegosamotniekatolikareligiaprotestanckanatychmiastbrałaponieważ byłow czasachczasach wojenwojen katolikówkatolików zz hugenotamihugenotami ii widziałjak katolicykatolicy zabijajązabijają hugentówhugenoci katolikówkatolików –– zawszezawsze ww imieniuimieniu religiireligii –– wybrałwybrał sobiesobie religięreligię mieszanątak żeże bywałbywał razraz katolikieminnym razemrazem hugenotemzazwyczaj przechadzałprzechadzał siesie przydrożnymiprzydrożnymi płotamipłotami zeze strzelbąstrzelbą nana ramieniuramieniu ii kiedykiedy ujrzałujrzał idącegoidącego samotniesamotnie katolikareligia protestanckaprotestancka natychmiastnatychmiast brałabrała []było to ww czasach wojenczasach wojen katolikówwojen katolików zkatolików z hugenotamiz hugenotami ihugenotami i widziałjak katolicy zabijająkatolicy zabijają hugentówa hugenoci katolikówhugenoci katolików –katolików – zawsze– zawsze wzawsze w imieniuw imieniu religiiimieniu religii –religii – wybrał– wybrał sobiewybrał sobie religięsobie religię mieszanątak że bywałże bywał razbywał raz katolikieminnym razem hugenotemzazwyczaj przechadzał sieprzechadzał sie przydrożnymisie przydrożnymi płotamiprzydrożnymi płotami zepłotami ze strzelbąze strzelbą nastrzelbą na ramieniuna ramieniu iramieniu i kiedyi kiedy ujrzałkiedy ujrzał idącegoujrzał idącego samotnieidącego samotnie katolikareligia protestancka natychmiastprotestancka natychmiast brałanatychmiast brała []

Nie będzie w Polsce wolności, postępu ani tolerancji, dopóki się nie wytłucze 30 milionów katolików, prawicowców i innych faszystów. -M.J. Wiechowski
nie-będzie-w-polsce-wolnoś-postępu-ani-tolerancji-dopóki-ę-nie-wytłucze-30-milionów-katolików-prawicowców-i-innych-faszystów
Kiedy ktoś marzy samotnie, to jest to tylko marzenie: kiedy marzymy wszyscy razem, to staje się to rzeczywistością. -Helder Camara abp
kiedy-ktoś-marzy-samotnie-to-jest-to-tylko-marzenie-kiedy-marzymy-wszyscy-razem-to-staje-ę-to-rzeczywistośą
W religii człowiek kompensuje sobie to, czego nie potrafi osiągnąć, religia to projekcja doskonałej wizji człowieka. -Anonim
w-religii-człowiek-kompensuje-sobie-to-czego-nie-potrafi-osiągnąć-religia-to-projekcja-doskonałej-wizji-człowieka
Działacz: On w naszym imieniu klepie po ramieniu. -Józef Bułatowicz
działacz-on-w-naszym-imieniu-klepie-po-ramieniu