Ponieważ ludzie są źli, prawo musi ich mieć za lepszych, niż są w istocie.


ponieważ-ludzie-są-źli-prawo-musi-ich-mieć-za-lepszych-ż-są-w-istocie
montesquieuponieważludzieźliprawomusiichmiećzalepszychniżistocieponieważ ludzieludzie sąsą źliprawo musimusi ichich miećmieć zaza lepszychw istocieponieważ ludzie sąludzie są źliprawo musi ichmusi ich miećich mieć zamieć za lepszychsą w istocieponieważ ludzie są źliprawo musi ich miećmusi ich mieć zaich mieć za lepszychniż są w istocieprawo musi ich mieć zamusi ich mieć za lepszych

Dobrzy ludzie są mniej dobrzy, a źli ludzie są mniej źli, niż to się wydaje.Moim zda­niem życie spra­wia pa­nu ty­le prob­lemów, po­nieważ wie­rzy pan, że są dob­rzy ludzie i źli ludzie. My­li się pan, oczy­wiście. Is­tnieją tyl­ko i wyłącznie źli ludzie, ale niektórzy stoją po prze­ciw­nych stronach.Ludzie nigdy nie są tak dobrzy ani tak źli jak ich opinie.Ludzie nig­dy nie są tak dob­rzy ani tak źli jak ich opinie.Ludzie będą zaw­sze dla ciebie źli, jeżeli ko­nie­czność nie zmu­si ich do te­go, by by­li dobrzy.Przeważająca ilość ludzie podróżuje wyłącznie dlatego, ponieważ ich sąsiedzi również podróżują.