Porażka jest jedynie szansą na to, aby zacząć jeszcze raz - inteligentniej.


porażka-jest-jedynie-szansą-na-to-aby-zacząć-jeszcze-raz-inteligentniej
jean paulporażkajestjedynieszansąnatoabyzacząćjeszczerazinteligentniejporażka jestjest jedyniejedynie szansąszansą naaby zacząćzacząć jeszczejeszcze razrazinteligentniejporażka jest jedyniejest jedynie szansąjedynie szansą naaby zacząć jeszczezacząć jeszcze razjeszcze razporażka jest jedynie szansąjest jedynie szansą naaby zacząć jeszcze razzacząć jeszcze razporażka jest jedynie szansą naaby zacząć jeszcze raz

Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej -Henry Ford
każda-porażka-jest-szansą-żeby-spróbować-jeszcze-raz-tylko-mądrzej
Nienawiść to jedynie porażka wyobraźni. -Graham Greene
nienawiść-to-jedynie-porażka-wyobraź
Możesz zacząć życie nowe. Jeszcze raz przyjrzyj się sprawom tak, jak zwykłeś to czynić. Na tym bowiem polega odrodzenie życia. -Marek Aureliusz
możesz-zacząć-życie-nowe-jeszcze-raz-przyjrzyj-ę-sprawom-tak-jak-zwykłeś-to-czynić-na-tym-bowiem-polega-odrodzenie-życia
Bo miłość to dom... Więc po każdym związku po­zos­tają fun­da­men­ty, burzy­my tyl­ko mu­ry, które prze­cież zaw­sze można zacząć bu­dować jeszcze raz... -stokrotka123
bo miłość-to dom-więc-po każdym-związku-po­zos­tają-fun­da­men­ty-burzy­my-tyl­ko-mu­ry-które-prze­cież-zaw­sze-można
Możesz zacząć życie no­we. Jeszcze raz przyj­rzyj się spra­wom tak, jak zwykłeś to czy­nić. Na tym bo­wiem po­lega od­rodze­nie życia. -Marek Aureliusz
możesz-zacząć-życie-no­we-jeszcze raz-przyj­rzyj ę-spra­wom-tak-jak zwykłeś-to czy­ć-na tym-bo­wiem-po­lega-od­rodze­nie
Um­rzeć jest to skończyć życie, zacząć żyć jest to zacząć umierać. -Stefan Witwicki
um­rzeć-jest to skończyć-życie-zacząć-żyć-jest to zacząć-umierać