Porzućcie wszelką nadzieję wy, którzy tu wstępujecie.


porzućcie-wszelką-nadzieję-wy-którzy-wstępujecie
dante alighieriporzućciewszelkąnadziejęwyktórzywstępujecieporzućcie wszelkąwszelką nadziejęnadzieję wyktórzy tutu wstępujecieporzućcie wszelką nadziejęwszelką nadzieję wyktórzy tu wstępujecieporzućcie wszelką nadzieję wy

Ludzie, którzy przyj­mują swoją sta­rość, nie ro­biąc z niej prob­le­mu, są młod­si od tych, którzy chcą za wszelką cenę zacho­wać swoją młodość.Wychowują jedynie ci, którzy mają nadzieję.Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością.Wycho­wują je­dynie ci, którzy mają nadzieję.W samych Stanach Zjednoczonych działa około 700 szkół biznesu. Wszystkie te instytucje pełne są uczonych, którzy za wszelką cenę chcą zdobyć sławę jako teoretycy zarządzania.Ciągle mamy nadzieję - i we wszystkich sprawach lepiej mieć nadzieję niż ją stracić.