Pos­ta­wić cegłę i ocze­kiwać, że z te­go dom wyrośnie.


pos­­wić-cegłę-i ocze­kiwać-że z te­go-dom-wyrośnie
karol irzykowskipos­ta­wićcegłęi ocze­kiwaćże z te­godomwyrośniepos­ta­wić cegłęcegłę i ocze­kiwaćże z te­go domdom wyrośniepos­ta­wić cegłę i ocze­kiwaćże z te­go dom wyrośnie

Cza­sem łat­wiej pos­ta­wić cho­rego na no­gi, niż pos­ta­wić diagnozę.Ocze­kiwać przy­jem­ności to też przyjemność.Je­sienią, kiedy następu­je do­roczna śmierć na­tury, a świat sta­je się na­gi, czar­ny i kan­cias­ty, przychodzi smu­tek. Je­sień to czas podły dla nas - Po­laków. In­te­lekt nasz zat­ra­ca swą od­porność zrodzoną z op­ty­miz­mu wios­ny, buj­ności la­ta i bo­gac­twa ok­re­su zbiorów. Nie ma już cze­go ocze­kiwać, ocze­kuje się je­dynie mro­ku i zim­na - wte­dy oni uderzają.Ocze­kiwać oz­nak wdzięczności, to tra­cić przy­jaciół i stwarzać przy­jem­ność wrogom.Czas przy­nosi radę. Na­leży ocze­kiwać jej cier­pli­wie. By­wa, że trze­ba za­wie­rzyć chwili.In­styn­kt to w grun­cie rzeczy nic in­ne­go, jak cichy głos Bo­ga. Mod­litwy są wysłuchi­wane, ale trze­ba ocze­kiwać od­po­wie­dzi i wierzyć...