Pos­przątam po to­bie, każde wspom­nienie zgniotę w kulkę i wcisnę głębo­ko, scho­wam myśli, stłumię roz­cza­rowa­nie, przes­tanę roz­myślać i zam­knę twoją pos­tać w głowie jak książkę, która oka­zała się dla mnie za trud­na. Nie mar­tw się, że jed­nak nie kochasz - które­goś dnia u mnie będzie wszys­tko w porządku.


pos­przątam-po to­bie-każde-wspom­nienie-zgniotę-w kulkę-i wcisnę-głębo­ko-scho­wam-myśli-stłumię-roz­cza­rowa­nie-przes­tanę
jatojapos­przątampo to­biekażdewspom­nieniezgniotęw kulkęi wcisnęgłębo­koscho­wammyślistłumięroz­cza­rowa­nieprzes­tanęroz­myślaći zam­knętwojąpos­taćw głowiejak książkęktóraoka­zała siędlamnieza trud­nanie mar­twsięże jed­naknie kochasz które­gośdniau mniebędziewszys­tkow porządkupos­przątam po to­biekażde wspom­nieniewspom­nienie zgniotęzgniotę w kulkęw kulkę i wcisnęi wcisnę głębo­koscho­wam myślistłumię roz­cza­rowa­nieprzes­tanę roz­myślaćroz­myślać i zam­knęi zam­knę twojątwoją pos­taćpos­tać w głowiew głowie jak książkęktóra oka­zała sięoka­zała się dladla mniemnie za trud­nanie mar­tw sięże jed­nak nie kochasz które­goś dniadnia u mnieu mnie będziebędzie wszys­tkowszys­tko w porządkukażde wspom­nienie zgniotęwspom­nienie zgniotę w kulkęzgniotę w kulkę i wcisnęw kulkę i wcisnę głębo­koprzes­tanę roz­myślać i zam­knęroz­myślać i zam­knę twojąi zam­knę twoją pos­taćtwoją pos­tać w głowiepos­tać w głowie jak książkęktóra oka­zała się dlaoka­zała się dla mniedla mnie za trud­na które­goś dnia u mniednia u mnie będzieu mnie będzie wszys­tkobędzie wszys­tko w porządku