Pos­przątam po to­bie, każde wspom­nienie zgniotę w kulkę i wcisnę głębo­ko, scho­wam myśli, stłumię roz­cza­rowa­nie, przes­tanę roz­myślać i zam­knę twoją pos­tać w głowie jak książkę, która oka­zała się dla mnie za trud­na. Nie mar­tw się, że jed­nak nie kochasz - które­goś dnia u mnie będzie wszys­tko w porządku.


pos­przątam-po to­bie-każde-wspom­nienie-zgniotę-w kulkę-i wcisnę-głębo­ko-scho­wam-myśli-stłumię-roz­cza­rowa­nie-przes­tanę
jatojapos­przątampo to­biekażdewspom­nieniezgniotęw kulkęi wcisnęgłębo­koscho­wammyślistłumięroz­cza­rowa­nieprzes­tanęroz­myślaći zam­knętwojąpos­taćw głowiejak książkęktóraoka­zała siędlamnieza trud­nanie mar­twsięże jed­naknie kochasz które­gośdniau mniebędziewszys­tkow porządkupos­przątam po to­biekażde wspom­nieniewspom­nienie zgniotęzgniotę w kulkęw kulkę i wcisnęi wcisnę głębo­koscho­wam myślistłumię roz­cza­rowa­nieprzes­tanę roz­myślaćroz­myślać i zam­knęi zam­knę twojątwoją pos­taćpos­tać w głowiew głowie jak książkęktóra oka­zała sięoka­zała się dladla mniemnie za trud­nanie mar­tw sięże jed­nak nie kochasz które­goś dniadnia u mnieu mnie będziebędzie wszys­tkowszys­tko w porządkukażde wspom­nienie zgniotęwspom­nienie zgniotę w kulkęzgniotę w kulkę i wcisnęw kulkę i wcisnę głębo­koprzes­tanę roz­myślać i zam­knęroz­myślać i zam­knę twojąi zam­knę twoją pos­taćtwoją pos­tać w głowiepos­tać w głowie jak książkęktóra oka­zała się dlaoka­zała się dla mniedla mnie za trud­na które­goś dnia u mniednia u mnie będzieu mnie będzie wszys­tkobędzie wszys­tko w porządku

Myślisz, że wspom­nienie roz­bi­te na ty­siąc ka­wałków przes­ta­je być wspom­nieniem? A może ma się wte­dy za­miast jed­ne­go ty­siąc wspom­nień? Jeśli tak, to myślisz, że te­raz każde z te­go ty­siąca będzie bo­lało z osobna? Zno­wu wszys­tko się zaczy­na .. Myślę Kocham ... Two­ja Wi­na .. Ty mnie w so­bie roz­kochałeś Ty­le miłości mi dałeś Ja dla Ciebie zro­bię wszys­tko Ale proszę zos­tań blis­ko ... Po­wie­dzieć Ci Kocham ..To za mało .. Chcę budzić się przy To­bie co ra­no .. Życie sta­je Piękniej­sze się Gdy pat­rzysz głębo­ko w oczy me i Tu­lisz mnie ..jak nig­dy nikt Na zaw­sze chcę z Tobą być .! Które­goś dnia przybędę w przebraniu In­ny ko­lor ta sa­ma twarz Roz­broję cię za­nim zdasz so­bie sprawę by od­dać ci serce Po­woli po­kocham cię bardziej i będę dbać o ciebie w dob­rym i złym Dam ci niebo będę twoim płaszczem to­bie się oddam Uzur­pa­tor­ka cze­kająca na twoją miłość Uzur­pa­tor­ka, ro­bisz mi krzywdę serce od­kryj nie, wspom­nij mnie Uzurpatorka ja...Gdy cza­sem jest bar­dzo źle wątpię w to, że kochasz mnie ale, wiem, że to mo­ja psychi­ka mnie tnie to tak piękne, że wy­daje mi się, że śnię wiesz, jak bar­dzo wiel­bię Cię! cza­sem czuję apatię lecz jak spot­ka­my się wszys­tko będzie dob­rze i ja to wiem! bo tak sa­mo kocha­my się! Nie mar­twię się o siebie. Opa­dam na twardą, zimną podłogę Ko­lana pieką otarte Od wielu godzin w głowie pustka Wiele myśli skłębionych Mar­twię się o ciebie. Każde­go dnia zajęty Chcąc za­pom­nieć, zapominasz Nie wiesz, cze­go chcesz Ale dużo bierzesz. Chciałabym zasnąć wcześnie Nie myśląc o tym jak będzie - W śnie zgu­bić się w lesie I nie wie­dzieć, co życie przyniesie. Zmar­twiona tyl­ko o samą siebie To marzenie. Nie wiem, po co ty mi tu­taj -  Idź i nie wracaj.W brzas­ku dnia nie widzę nicze­go . Po­wiecie , że to nor­malne . Nie , ja jed­nak widzieć chcę więcej . Chcę widzieć każde z sied­miu widm każde­go ze zna­nych mi ko­lorów . Chcę widzieć roz­kwi­tającą miłość , która widzieć pot­ra­fi i uno­sić się w po­wiet­rzu także pot­ra­fi . Jed­nak świecie , wiem że jes­teś zbyt mało ckli­wy by mi na to poz­wo­lić . Dla te­go , Nie dziękuję.