Posłuchaj. Możesz być wszys­tkim, czym zechcesz być. Uważaj.To jest zaklęcie. To jest ma­gia. Wsłuchaj się w te słowa. Możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko, możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko. Posłuchaj zaklęcia.


posłuchaj-możesz być-wszys­tkim-czym-zechcesz-być-uważajto jest zaklęcie-to jest ­gia-wsłuchaj ę-w te słowa-możesz być
melvin burgessposłuchajmożesz byćwszys­tkimczymzechceszbyćuważajto jest zaklęcieto jest ma­giawsłuchaj sięw te słowamożeszzro­bićwszys­tkobyćwszys­tkoposłuchaj zaklęciamożesz być wszys­tkimczym zechceszzechcesz byćwsłuchaj się w te słowamożesz być wszys­tkimmożesz zro­bićzro­bić wszys­tkomożesz byćbyć wszys­tkimmożesz zro­bićzro­bić wszys­tkoczym zechcesz byćmożesz zro­bić wszys­tkomożesz być wszys­tkimmożesz zro­bić wszys­tko

Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek..Mały jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się uboższe. Piękny jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się najmłodsze. Ciężki jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się najprostsze. Piękny jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się jeszcze złe.Stoisz w sa­mym środ­ku świata, możesz się roz­glądać dookoła i widzieć wszys­tko, co is­tnieje. Nie na­leżysz całko­wicie ani do nieba, ani do ziemi, ani śmier­telny jes­teś, ani nieśmier­telny, możesz sam siebie tworzyć i ug­niatać, możesz stać się zwierzęciem, ale możesz się od­rodzić w bo­gu po­dob­nej pos­ta­ci. Ty je­den możesz się roz­wi­jać, możesz rosnąć według wol­nej wo­li, masz w so­bie za­rod­ki wszel­kiego życia.Codzienną pracą twoją możesz wszys­tko dob­re na tym świecie zep­suć i wszys­tko złe naprawić.Jes­teś piękny. Jes­teś cu­dow­ny i wszys­tko, co ro­bisz, jest cu­dow­ne, bo ty to ro­bisz. Jes­teś tą sil­niej­szą stroną. Możesz zro­bić coś źle i wie­dzieć, że to jest złe, al­bo zro­bić coś dob­rze i wie­dzieć, że to jest dob­re, ale to coś nie może ci nicze­go zro­bić. Ty, to cały czas ty.Możesz być kocha­ny przez wszys­tkich, ale mi­mo to być bar­dzo samotnym.