Posiadać charakter to znaczy postępować właściwie wtedy, kiedy nikt nie patrzy. Zbyt wielu ludzi sądzi, że jedynie słuszną rzeczą jest radzić sobie wszelkimi sposobami, a prawdziwie złą, dać się na tym przyłapać.


posiadać-charakter-to-znaczy-postępować-właściwie-wtedy-kiedy-nikt-nie-patrzy-zbyt-wielu-ludzi-sądzi-że-jedynie-słuszną-rzeczą-jest-radzić
james wattsposiadaćcharaktertoznaczypostępowaćwłaściwiewtedykiedyniktniepatrzyzbytwieluludzisądziżejedyniesłusznąrzecząjestradzićsobiewszelkimisposobamiprawdziwiezłądaćsięnatymprzyłapaćposiadać charakterznaczy postępowaćpostępować właściwiewłaściwie wtedykiedy niktnikt nienie patrzyzbyt wieluwielu ludziludzi sądziże jedyniejedynie słusznąsłuszną rzecząrzeczą jestjest radzićradzić sobiesobie wszelkimiwszelkimi sposobamiprawdziwie złądać sięsię nana tymtym przyłapaćcharakter to znaczyznaczy postępować właściwiepostępować właściwie wtedykiedy nikt nienikt nie patrzyzbyt wielu ludziwielu ludzi sądziże jedynie słusznąjedynie słuszną rzecząsłuszną rzeczą jestrzeczą jest radzićjest radzić sobieradzić sobie wszelkimisobie wszelkimi sposobamia prawdziwie złądać się nasię na tymna tym przyłapać

Pomóż sobie, bo tylko jedynie wtedy pomożesz sobie w tym sensie, że będziesz w stanie nie potrzebować pomocy.Posiąść wolność oznacza tylko posiadać to, co niekoniecznie potrzebujemy by być tym, jakimi właściwie być powinniśmy, i mieć to, co powinniśmy posiadać.Im mniej dorośli będą się wtrącać, tym szybciej dzieci nauczą się postępować właściwie.Produkcja zbyt wielu użytecznych rzeczy prowadzi do wytworzenia zbyt wielu bezużytecznych ludzi.Koncentruj się bardziej na własnym charakterze niż na własnej reputacji, ponieważ charakter stanowi o tym, kim naprawdę jesteś, a reputacja to jedynie to, kim jesteś w oczach innych ludzi.Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz, dlaczego.