Postępuj zaw­sze właści­wie. Da to sa­tys­fak­cję kil­ku ludziom, a resztę zadziwi.


postępuj-zaw­sze-właś­wie-da to ­tys­fak­cję-kil­ku-ludziom-a resztę-zadziwi
mark twainpostępujzaw­szewłaści­wieda to sa­tys­fak­cjękil­kuludzioma resztęzadziwipostępuj zaw­szezaw­sze właści­wieda to sa­tys­fak­cję kil­kukil­ku ludzioma resztę zadziwipostępuj zaw­sze właści­wieda to sa­tys­fak­cję kil­ku ludziom

Postępuj zawsze właściwie. Da to satysfakcję kilku ludziom, a resztę zadziwi.Im trud­niej­szą drogę przej­dziesz, tym większą sa­tys­fak­cję masz na jej końcu.Rzeczy­wis­tość często za­wodzi, gdy chodzi o drob­ne, przy­noszące sa­tys­fak­cję detale.Sta­rając się, nie zaw­sze ma­my dob­re in­ten­cję a mając dob­re in­ten­cje nie zaw­sze się staramy.