Postępuj zawsze tak, jakby to, co czynisz, miało być twoim ostatnim uczynkiem.


postępuj-zawsze-tak-jakby-to-co-czynisz-miało-być-twoim-ostatnim-uczynkiem
elias canettipostępujzawszetakjakbytococzyniszmiałobyćtwoimostatnimuczynkiempostępuj zawszezawsze takco czyniszmiało byćbyć twoimtwoim ostatnimostatnim uczynkiempostępuj zawsze takmiało być twoimbyć twoim ostatnimtwoim ostatnim uczynkiemmiało być twoim ostatnimbyć twoim ostatnim uczynkiemmiało być twoim ostatnim uczynkiem

Ceń słowa! Każde może być twoim ostatnim.Trzeba tak się modlić, jakby cała praca była bezużyteczna i tak pracować, jakby wszystkie modlitwy były na nic.Trze­ba ro­bić każde dzieło, jak­by miało być os­tatnim w życiu. Jak­by miało być tes­ta­men­tem i pom­ni­kiem dla sa­mego siebie.Niepodobieństwem jest, by coś tak naturalnego, tak koniecznego i tak powszechnego jak śmierć miało być zamierzone przez opatrzność jako zło dla człowieka.Dziewczyna winna tak postępować, jakby ludzie na nią patrzyli, a gdy ludzie patrzą tak, jakby jej nikt nie widział.We­na stracona A miało być tak pięknie Niedopisane ~A.M.K.