Pot­ra­fię przek­roić ko­goś w mniej niż pięć mi­nut, od od­by­tu po język...


pot­ra­fię-przek­roić-ko­goś-w mniej-ż-pięć-mi­nut-od od­by­-po język
jonathan davispot­ra­fięprzek­roićko­gośw mniejniżpięćmi­nutod od­by­tupo językpot­ra­fię przek­roićprzek­roić ko­gośko­goś w mniejw mniej niżniż pięćpięć mi­nutod od­by­tu po językpot­ra­fię przek­roić ko­gośprzek­roić ko­goś w mniejko­goś w mniej niżw mniej niż pięćniż pięć mi­nutpot­ra­fię przek­roić ko­goś w mniejprzek­roić ko­goś w mniej niżko­goś w mniej niż pięćw mniej niż pięć mi­nutpot­ra­fię przek­roić ko­goś w mniej niżprzek­roić ko­goś w mniej niż pięćko­goś w mniej niż pięć mi­nut

Kobieta ma o siedem lat mniej niż twierdzą jej przyjaciółki, natomiast o pięć lat więcej niż sądzą mężczyźni.Każdy za­pew­ne kiedy­kol­wiek ko­goś okłamał. Ko­goś skrzyw­dził, cho­ciażby nieświado­mie. Ko­muś wy­raził to, co czu­je. Z kimś się zap­rzy­jaźnił. Każdy przez ko­goś płakał. Był urażony czyimś zda­niem. Każdy o ko­goś się mar­twił. Po­wie­rzył ko­muś ta­jem­nicę. Po­pełnił w życiu ja­kiś błąd. Przy­naj­mniej raz każdy był szczęśli­wy. Cza­sem był to o je­den raz za dużo, ale żyje się da­lej. Cza­sem ze złama­nym ser­cem, przek­reśloną nadzieją, czy fałszywą przyjaźnią.Pot­ra­fię słuchać bal­lad i ryczeć jak dziec­ko, po­nieważ mu­zyka spra­wia, iż naj­mniej­sze smut­ki wychodzą z mo­jego wnętrza i zmieniają się w krop­le słonej wody..Przypływasz więc krępu­jesz mo­je siły, Nie pot­ra­fię skryć w dłoniach oczu. Morza gestów błyszczą, płoną wzburzone War­gi, pragną wód. Mówią - prag­nień ulot­nych słuchać trze­ba - Ale biod­ra two­je są zakazane, Białe brze­gi zwa­bią ich słod­kości - Przek­li­nam siebie.Nie pot­ra­fię już kochać ,nie pot­ra­fię już niena­widzić. Ob­ce są mi uczu­cia ta­kie jak ra­dość i za­dowo­lenie jest we mnie mnóstwo żalu i bólu .Życie wys­sało ze mnie te uczu­cia .jes­tem wypalona.Bo­hater nie jest od­ważniej­szy od zwykłego człowieka, ale jest od­ważny pięć mi­nut dłużej.