Pot­rakto­wałem ją pod­le i wy­garnąłem pros­to w twarz nap­rawdę przyk­re rzeczy, lecz ona i tak pot­ra­fiła zna­leźć ja­kiś powód, żeby mi podzięko­wać. Ta­ka po pros­tu była i chy­ba za to ją niena­widziłem. A może raczej niena­widziłem sa­mego siebie.


pot­rakto­wałem-ją pod­-i wy­garnąłem-pros­to-w twarz-nap­rawdę-przyk­re-rzeczy-lecz-ona-i tak-pot­ra­fiła-zna­źć-ja­kiś
nicholas sparkspot­rakto­wałemją pod­lei wy­garnąłempros­tow twarznap­rawdęprzyk­rerzeczyleczonai takpot­ra­fiłazna­leźćja­kiśpowódżebymi podzięko­waćta­ka po pros­tubyłai chy­baza to ją niena­widziłema możeraczejniena­widziłemsa­megosiebiepot­rakto­wałem ją pod­leją pod­le i wy­garnąłemi wy­garnąłem pros­topros­to w twarzw twarz nap­rawdęnap­rawdę przyk­reprzyk­re rzeczylecz onaona i taki tak pot­ra­fiłapot­ra­fiła zna­leźćzna­leźć ja­kiśja­kiś powódżeby mi podzięko­waćta­ka po pros­tu byłabyła i chy­bai chy­ba za to ją niena­widziłema może raczejraczej niena­widziłemniena­widziłem sa­megosa­mego siebiepot­rakto­wałem ją pod­le i wy­garnąłemją pod­le i wy­garnąłem pros­toi wy­garnąłem pros­to w twarzpros­to w twarz nap­rawdęw twarz nap­rawdę przyk­renap­rawdę przyk­re rzeczylecz ona i takona i tak pot­ra­fiłai tak pot­ra­fiła zna­leźćpot­ra­fiła zna­leźć ja­kiśzna­leźć ja­kiś powódta­ka po pros­tu była i chy­babyła i chy­ba za to ją niena­widziłema może raczej niena­widziłemraczej niena­widziłem sa­megoniena­widziłem sa­mego siebie

Niena­widziłem każdej mi­nuty tre­nin­gu, ale pow­tarzałem so­bie: nie pod­da­waj się, prze­cierp te­raz i żyj resztę życia ja­ko mistrz. -Muhammad Ali
niena­widziłem-każdej-mi­nuty-tre­nin­gu-ale-pow­tarzałem-so­bie-nie pod­da­waj-ę-prze­cierp-te­raz-i żyj-resztę-życia-ja­ko
Gor­sza od niena­wiści ukocha­nej oso­by jest tyl­ko niena­wiść do sa­mego siebie. -respirer
gor­sza-od niena­wiś-ukocha­nej-oso­by-jest tyl­ko-niena­wiść-do ­mego-siebie
Miał ty­le po­wodów, żeby zyć. Chy­ba po pros­tu nie pot­ra­fił być szczęsli­wy. Te­go jed­ne­go nie można nau­czyć się na Harvardzie. -Erich Segal
miał-ty­-po­wodów-żeby-zyć-chy­ba po pros­-nie pot­ra­fił-być-szczęsli­wy-te­go jed­ne­go-nie można-nau­czyć ę