Pot­rze­ba mi smut­nych twarzy, wie­cznie złama­nych serc i łza­wych oczu. Pot­rze­ba mi ludzi, którzy kocha­li, kochają al­bo już nie pot­ra­fią. Pot­rze­ba mi tych, którzy po­ruszają we mnie to, dzięki cze­mu ten płas­ki świat wy­daje się trochę głębszy. Pot­rze­ba mi cier­pienia, bólu mi pot­rze­ba, miłości ta­kiej na­miętnej i Ciebie. Bo bez Ciebie to mnie nie ma.


pot­rze­ba-mi smut­nych-twarzy-wie­cznie-złama­nych-serc-i łza­wych-oczu-pot­rze­ba mi ludzi-którzy-kocha­li-kochają-al­bo-już
szukającsiebiepot­rze­bami smut­nychtwarzywie­czniezłama­nychserci łza­wychoczupot­rze­ba mi ludziktórzykocha­likochająal­bojużnie pot­ra­fiąpot­rze­ba mi tychpo­ruszająwe mnietodziękicze­mutenpłas­kiświatwy­daje siętrochęgłębszypot­rze­ba mi cier­pieniabólumi pot­rze­bamiłościta­kiejna­miętneji ciebiebo bezciebieto mnienie mapot­rze­ba mi smut­nychmi smut­nych twarzywie­cznie złama­nychzłama­nych sercserc i łza­wychi łza­wych oczuktórzy kocha­likochają al­boal­bo jużjuż nie pot­ra­fiąktórzy po­ruszająpo­ruszają we mniedzięki cze­mucze­mu tenten płas­kipłas­ki światświat wy­daje sięwy­daje się trochętrochę głębszybólu mi pot­rze­bamiłości ta­kiejta­kiej na­miętnejna­miętnej i ciebiebo bez ciebieciebie to mnieto mnie nie mapot­rze­ba mi smut­nych twarzywie­cznie złama­nych serczłama­nych serc i łza­wychserc i łza­wych oczukochają al­bo jużal­bo już nie pot­ra­fiąktórzy po­ruszają we mniedzięki cze­mu tencze­mu ten płas­kiten płas­ki światpłas­ki świat wy­daje sięświat wy­daje się trochęwy­daje się trochę głębszymiłości ta­kiej na­miętnejta­kiej na­miętnej i ciebiebo bez ciebie to mnieciebie to mnie nie ma

Pot­rze­buje roz­mo­wy, wspar­cia, pot­rze­buje ra­mion, kocha­nych oczu.. pot­rze­buje, spo­koju, pot­rze­ba mi zain­te­reso­wania ,tros­ki... te­raz chwil­ke... ale ty nie masz cza­su, ale ciebie wkurzam.... Wi­tam Pa­na.. Os­tatnio się mnie Pan py­tał cze­go pot­rze­buję.. Pos­ta­nowiłam pa­nu wyznać.. Pot­rze­buję roz­mo­wy.. Dru­giej oso­by.. Ciepłego uśmiechu Per­liste­go śmiechu Je­go oczu I je­go uścis­ku.. Ka­kałka i kocyka Długiej roz­mo­wy telefonicznej I dużo śmiechu Pot­rze­buję czuć się kocha­na i być kochana Pot­rze­buję słońca, który oświet­li mój dzień i księżyca, który będzie świecił mi nocą. Pot­rze­buję Pana.. Tak, właśnie pana..Ludzie, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi, pot­rze­bują in­nych ludzi, by im oka­zywać, że są ludźmi, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi.Al­truistą jest ten, kto zas­po­kaja pot­rze­by in­nych,egoistą ten, czy­je pot­rze­by zas­po­kaja al­truis­ta.Stąd al­truiści zaw­sze będą pot­rze­bowa­li egoistów, zaś egoiści będą al­truis­tycznie poz­wa­lali im się zaspokajać.Cza­sem jest pot­rze­ba, żeby w pot­rze­bie pomóc, pot­rzeb­nym się czuć. Kiedy in­ni Cię potrzebują, zja­wić się, nie z nieba ale z dob­re­go serca, za­mias skrzy­deł uśmiech i słowo przy so­bie mieć.Ko­biecie, żeby się za­kochać nie pot­rzeb­na ład­nych oczu czy wy­sokiego pres­tiżu. Żeby ko­bieta się za­kochała pot­rze­ba szcze­rych chęci, spo­sobu trak­to­wania jej tak jak nikt nig­dy wcześniej te­go nie ro­bił. Pat­rze­nia na nią w ten sposób, jak­by nic po­za nią nie istniało.