Pot­rze­ba mi smut­nych twarzy, wie­cznie złama­nych serc i łza­wych oczu. Pot­rze­ba mi ludzi, którzy kocha­li, kochają al­bo już nie pot­ra­fią. Pot­rze­ba mi tych, którzy po­ruszają we mnie to, dzięki cze­mu ten płas­ki świat wy­daje się trochę głębszy. Pot­rze­ba mi cier­pienia, bólu mi pot­rze­ba, miłości ta­kiej na­miętnej i Ciebie. Bo bez Ciebie to mnie nie ma.


pot­rze­ba-mi smut­nych-twarzy-wie­cznie-złama­nych-serc-i łza­wych-oczu-pot­rze­ba mi ludzi-którzy-kocha­li-kochają-al­bo-już
szukającsiebiepot­rze­bami smut­nychtwarzywie­czniezłama­nychserci łza­wychoczupot­rze­ba mi ludziktórzykocha­likochająal­bojużnie pot­ra­fiąpot­rze­ba mi tychpo­ruszająwe mnietodziękicze­mutenpłas­kiświatwy­daje siętrochęgłębszypot­rze­ba mi cier­pieniabólumi pot­rze­bamiłościta­kiejna­miętneji ciebiebo bezciebieto mnienie mapot­rze­ba mi smut­nychmi smut­nych twarzywie­cznie złama­nychzłama­nych sercserc i łza­wychi łza­wych oczuktórzy kocha­likochają al­boal­bo jużjuż nie pot­ra­fiąktórzy po­ruszająpo­ruszają we mniedzięki cze­mucze­mu tenten płas­kipłas­ki światświat wy­daje sięwy­daje się trochętrochę głębszybólu mi pot­rze­bamiłości ta­kiejta­kiej na­miętnejna­miętnej i ciebiebo bez ciebieciebie to mnieto mnie nie mapot­rze­ba mi smut­nych twarzywie­cznie złama­nych serczłama­nych serc i łza­wychserc i łza­wych oczukochają al­bo jużal­bo już nie pot­ra­fiąktórzy po­ruszają we mniedzięki cze­mu tencze­mu ten płas­kiten płas­ki światpłas­ki świat wy­daje sięświat wy­daje się trochęwy­daje się trochę głębszymiłości ta­kiej na­miętnejta­kiej na­miętnej i ciebiebo bez ciebie to mnieciebie to mnie nie ma

Ludzie, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi, pot­rze­bują in­nych ludzi, by im oka­zywać, że są ludźmi, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi. -Terry Pratchett
ludzie-którzy-nie pot­rze­bują-in­nych-ludzi-pot­rze­bują-in­nych-ludzi-by im oka­zywać-że są ludźmi-którzy-nie pot­rze­bują