Pot­rze­buje Cię,choć nie wiem kim jes­teś,gdzie jes­teś,ale mogę Ci obieca,że kiedyś Cię znajdę i będziemy już ra­zem na wieki. I need you, but I don't know who you are, whe­re you are, but I can pro­mise you that so­meday I will find you and we will be to­gether forever.


pot­rze­buje-cięchoć-nie wiem-kim-jes­teśgdzie-jes­teśale-mogę-ci obiecaże-kiedyś-cię-znajdę-i będziemy-już-ra­zem-na wieki-i
van kaliszpot­rze­bujecięchoćnie wiemkimjes­teśgdziejes­teśalemogęci obiecażekiedyścięznajdęi będziemyjużra­zemna wiekineedyoubuti don'tknowwhoyouarewhe­rei canpro­misethatso­medayi willfindandwe willbe to­getherforevernie wiem kimkiedyś cięcię znajdęznajdę i będziemyi będziemy jużjuż ra­zemra­zem na wiekii needneed youbut i don'ti don't knowknow whowho youyou arewhe­re youyou arebut i cani can pro­misepro­mise youyou thatthat so­medayso­meday i willi will findfind youand we willwe will be to­getherbe to­gether foreverkiedyś cię znajdęcię znajdę i będziemyznajdę i będziemy jużi będziemy już ra­zemjuż ra­zem na wiekii need youbut i don't knowi don't know whoknow who youwho you arewhe­re you arebut i can pro­misei can pro­mise youpro­mise you thatyou that so­medaythat so­meday i willso­meday i will findi will find youyou and we willand we will be to­getherwe will be to­gether forever

Dlacze­go jes­teś tak da­leko wte­dy gdy tak bar­dzo Cię pot­rze­buję blis­ko? Dlacze­go Cię nie ma gdy pot­rze­buję Two­jej obec­ności? Dlaczego...? - Prze­cież nie jes­tem psycho­patką, która ma ob­sesje na pun­kcie śmierci. - Nie, nie jes­teś. Ale lu­bisz się z nią ba­wić. Jak w kot­ka i myszkę. Ty jes­teś myszką. - Uciekam. Jes­tem sprytniejsza. -No jes­teś, jes­teś, ale kiedyś ko­tek będzie szyb­szy przez tą Twoją zabawę.Jes­teś powietrzem Prze­cież czuję Cię Na każdym metrze Tobą de­lek­tuję się Jes­teś powietrzem Proszę więcej Jes­teś muzyką Prze­cież słyszę Cię Dźwięków fabryką W każdy smut­ny dzień Jes­teś muzyką Poz­by­cia smut­ku taktyką ... blon­dynka roz­ma­wia że swoim no­wym „narzeczonymJes­teś ze mną gdy jest ciem­no i jasno... Jes­teś ze mną gdy jest dob­rze i źle... Jes­teś w moich myślach i marze­niach... Ale prze­de wszys­tkim mój kocha­ny jes­teś w moim ser­cu... na zawsze Gdzie jes­teś? Po­wiedz mi gdzie jes­teś ? Sie zgu­biłam i nie wiem gdzie mo­je miejsce...