Pot­rze­by się zas­po­kaja lub się je z uk­ry­cia wywołuje.


pot­rze­by ę-zas­po­kaja-lub ę- z uk­ry­cia-wywołuje
maria dąbrowskapot­rze­by sięzas­po­kajalub sięje z uk­ry­ciawywołujepot­rze­by się zas­po­kajazas­po­kaja lub sięlub się je z uk­ry­ciaje z uk­ry­cia wywołujepot­rze­by się zas­po­kaja lub sięzas­po­kaja lub się je z uk­ry­cialub się je z uk­ry­cia wywołujepot­rze­by się zas­po­kaja lub się je z uk­ry­ciazas­po­kaja lub się je z uk­ry­cia wywołujepot­rze­by się zas­po­kaja lub się je z uk­ry­cia wywołuje

Al­truistą jest ten, kto zas­po­kaja pot­rze­by in­nych,egoistą ten, czy­je pot­rze­by zas­po­kaja al­truis­ta.Stąd al­truiści zaw­sze będą pot­rze­bowa­li egoistów, zaś egoiści będą al­truis­tycznie poz­wa­lali im się zaspokajać.Egoizm nie jest ani dob­ry ani zły. Egoizm jest rzeczą ludzką, jest mo­torem przet­rwa­nia. Ale ma dwie mas­ki. Lub – jak kto wo­li – dwie skraj­ności. Ego­cen­tryzm to egoizm, który zas­po­kaja swo­je pot­rze­by i prag­nienia, nie sza­nując in­nych. Al­truizm to egoizm, który, aby zas­po­koić siebie, zas­po­kaja prze­de wszys­tkim pot­rze­by i prag­nienia innych.Stoic­ka za­sada zas­po­kaja­nia pot­rzeb pop­rzez re­zyg­nację z prag­nień jest jak am­pu­tac­ja stóp po to, by nie pot­rze­bować butów.Pot­rze­buje roz­mo­wy, wspar­cia, pot­rze­buje ra­mion, kocha­nych oczu.. pot­rze­buje, spo­koju, pot­rze­ba mi zain­te­reso­wania ,tros­ki... te­raz chwil­ke... ale ty nie masz cza­su, ale ciebie wkurzam.... Potrzeby się zaspokaja lub się je z ukrycia wywołuje.Pot­rze­ba mi smut­nych twarzy, wie­cznie złama­nych serc i łza­wych oczu. Pot­rze­ba mi ludzi, którzy kocha­li, kochają al­bo już nie pot­ra­fią. Pot­rze­ba mi tych, którzy po­ruszają we mnie to, dzięki cze­mu ten płas­ki świat wy­daje się trochę głębszy. Pot­rze­ba mi cier­pienia, bólu mi pot­rze­ba, miłości ta­kiej na­miętnej i Ciebie. Bo bez Ciebie to mnie nie ma.