Potężniejsze dusze męskie czynią dlatego tyle nieszczęśliwych omyłek w miłości, że przybierają kochane istoty we wszystkie swoje promienie, że ten blask, od którego olśniewają, jest ich własny.


potężniejsze-dusze-męskie-czynią-dlatego-tyle-nieszczęśliwych-omyłek-w-miłoś-że-przybierają-kochane-istoty-we-wszystkie-swoje-promienie-że
henryk sienkiewiczpotężniejszeduszemęskieczyniądlategotylenieszczęśliwychomyłekmiłościżeprzybierająkochaneistotywewszystkieswojepromienietenblaskodktóregoolśniewająjestichwłasnypotężniejsze duszedusze męskiemęskie czyniączynią dlategodlatego tyletyle nieszczęśliwychnieszczęśliwych omyłekomyłek ww miłościże przybierająprzybierają kochanekochane istotyistoty wewe wszystkiewszystkie swojeswoje promienieże tenten blaskod któregoktórego olśniewająjest ichich własnypotężniejsze dusze męskiedusze męskie czyniąmęskie czynią dlategoczynią dlatego tyledlatego tyle nieszczęśliwychtyle nieszczęśliwych omyłeknieszczęśliwych omyłek womyłek w miłościże przybierają kochaneprzybierają kochane istotykochane istoty weistoty we wszystkiewe wszystkie swojewszystkie swoje promienieże ten blaskod którego olśniewająjest ich własny

Słabość ludzi wydaje nam ich dusze, czyni ich potrzebującymi. Bez przywar byliby zamknięci w sobie i nie potrzebujący niczego. Dopiero ich wady nadają im smak i czynią pociągającymi.Kobiety są daleko mniej warte niż ich cena podawana w kursach giełdowych opinii świata. Ale w szacowaniu ich popełniamy błąd i niesprawiedliwość, mierząc ich wartość skalą mężczyzn. Postępujemy tak, jak gdybyśmy oceniali pawia miarą indyka dlatego, że również podnosi w górę ogon i rozpościera jego pióra wachlarzowo. Mężczyzna i kobieta są to istoty zupełnie różne.Szczęśliwy ten naród, którego nie wszystkie stronice są zapisane w księdze jego historii...Nieszczęśliwszym jest ten, kto w sercu nie ma żadnej miłości, niż ten, kto ma w nim wszystkie cierpienia.Najnieszczęśliwszym jest ten, kto w sercu nie ma żadnej miłości, niż ten, kto ma w nim wszystkie cierpienia.Może najbardziej tragiczne znamię człowieczeństwa stanowi to, że można próbować fałszować swoje własne życie i stać się w ten sposób zaprzeczeniem samego siebie, rodzajem wydrążonej formy swej własnej istoty.