Potrzebna nam nowa wizja przedsiębiorczości. W społeczeństwie o przeważnie podmiejskim charakterze potrzebna jest taka forma organizacji pracy i etyki pracy, która da mężczyznom i kobietom pewne pole widzenia, pewną godność i wolność, a nie tylko możliwość egzystencji.


potrzebna-nam-nowa-wizja-przedsiębiorczoś-w-społeczeństwie-o-przeważnie-podmiejskim-charakterze-potrzebna-jest-taka-forma-organizacji-pracy-i
george godyerpotrzebnanamnowawizjaprzedsiębiorczościspołeczeństwieprzeważniepodmiejskimcharakterzepotrzebnajesttakaformaorganizacjipracyetykipracyktóradamężczyznomkobietompewnepolewidzeniapewnągodnośćwolnośćnietylkomożliwośćegzystencjipotrzebna namnam nowanowa wizjawizja przedsiębiorczościw społeczeństwiespołeczeństwie oo przeważnieprzeważnie podmiejskimpodmiejskim charakterzecharakterze potrzebnapotrzebna jestjest takataka formaorganizacji pracypracy ii etykietyki pracyktóra dada mężczyznommężczyznom ii kobietomkobietom pewnepewne polepole widzeniapewną godnośćgodność ii wolnośćnie tylkotylko możliwośćmożliwość egzystencjipotrzebna nam nowanam nowa wizjanowa wizja przedsiębiorczościw społeczeństwie ospołeczeństwie o przeważnieo przeważnie podmiejskimprzeważnie podmiejskim charakterzepodmiejskim charakterze potrzebnacharakterze potrzebna jestpotrzebna jest takajest taka formataka forma organizacjiforma organizacji pracyorganizacji pracy ipracy i etykii etyki pracyktóra da mężczyznomda mężczyznom imężczyznom i kobietomi kobietom pewnekobietom pewne polepewne pole widzeniapewną godność igodność i wolnośća nie tylkonie tylko możliwośćtylko możliwość egzystencji

Wolność potrzebna jest tylko jako swoboda od przeszkód w dążeniu do czegoś poza tym.Religia jest ludziom potrzebna, tak jak potrzebna jest nadzieja na życie wieczne, na spotkanie drogich zmarłych, wiekuiste szczęście itd.Tak jak w rzeczypospolitej potrzebna jest cnota, a w monarchii honor, tak samo w ustroju despotycznym potrzebny jest LĘK. Co się tyczy cnoty, nie jest ona potrzebna; honor zaś byłby wręcz niebezpieczny.Przyszłość nie jest nam do niczego potrzebna. W chwili obecnej mamy wszystko, czego nam trzebaTylko dzięki pracy kobieta w znacznej mierze przebyła dystans, który dzielił ją od mężczyzny, i tylko praca może jej zapewnić konkretną wolność.Mężczyzna ucharakteryzowany na kobietę i kobieta przebrana za mężczyznę jest fałszem, a potrzebna jest prawda - rzeczywistość taka, jaką sam Bóg ukształtował.