Potrzebuje: -kar­diolo­ga - by nap­ra­wił mo­je serce - plas­ty­ka - na na mej twarzy znów za­gościł uśmiech - oku­lis­ty - bym cie już nig­dy nie zo­baczyła - neuro­loga - by wy­mazał mą pamięć - chi­rur­ga -by wy­puścił mo­tyle z brzucha - pe­diat­ry - by znów być dziec­kiem mającym bez­tros­kie życie...


potrzebuje-kar­diolo­ga- by nap­ra­wił-mo­-serce-plas­ty­ka- na na mej-twarzy-znów-za­gośł-uśmiech-oku­lis­ty- bym-cie
stokrotka123potrzebujekar­diolo­ga by nap­ra­wiłmo­jeserceplas­ty­ka na na mejtwarzyznówza­gościłuśmiechoku­lis­ty bymciejużnig­dynie zo­baczyłaneuro­loga by wy­mazałmą pamięćchi­rur­gabywy­puściłmo­tylez brzuchape­diat­ry by znówbyćdziec­kiemmającymbez­tros­kieżycie by nap­ra­wił mo­jemo­je serceserceplas­ty­ka na na mej twarzytwarzy znówznów za­gościłza­gościł uśmiechuśmiechoku­lis­ty bym ciecie jużjuż nig­dynig­dy nie zo­baczyłanie zo­baczyłaneuro­loga by wy­mazał mą pamięćmą pamięćchi­rur­gaby wy­puściłwy­puścił mo­tylemo­tyle z brzuchaz brzuchape­diat­ry by znów byćbyć dziec­kiemdziec­kiem mającymmającym bez­tros­kiebez­tros­kie życie by nap­ra­wił mo­je sercemo­je serce na na mej twarzy znówtwarzy znów za­gościłznów za­gościł uśmiechza­gościł uśmiech bym cie jużcie już nig­dyjuż nig­dy nie zo­baczyłanig­dy nie zo­baczyła by wy­mazał mą pamięćby wy­puścił mo­tylewy­puścił mo­tyle z brzuchamo­tyle z brzucha by znów być dziec­kiembyć dziec­kiem mającymdziec­kiem mającym bez­tros­kiemającym bez­tros­kie życie

Znów piszę o miłości znów to jest dla Ciebie znów myślą o To­bie znów bra­kuje mi Ciebie znów chce Cie mieć przy so­bie znów Kocham Cie na Zaw­sze znów mówię to naprawdę O ko­rek­cie plas­tycznej: Ro­mans chi­rur­gii z psychiatrią.prze­konałam ro­zum,że już cię nie potrzebuję. ale znając życie,gdy cię zo­baczę ser­ce znów zacznie ro­bić swoje...Płonę przy Tobie My miłością związani Jak w psychiatryku Zu­pełnie Sami Czu­je słod­kie Two­je usta Nasza miłość Jak rozpusta Znów za­pat­rze­ni W siebie oboje Miłość przeszyła Umysły nasze Płomienia Uczucia Nig­dy nie ugaszę Słyszę Nagle Serc Naszych bi­cie I mówię: Nie czyń dru­giemu co to­bie niemiłe ale w tros­ce o je­go równo­wagę emoc­jo­nalną czyń tak aby szcze­ry uśmiech nie gościł na je­go twarzy co chwilę . z se­rii ad­wento­wa okrasa Mają is­tnienie ta­kie chwi­le, gdzie życie sta­je się kar­diolo­giem bez li­cen­cji, a ciebie cze­ka za­bieg na ot­wartym sercu.