Pow­szechne od­ga­dywa­nie myśli byłoby dla większości katastrofą.


pow­szechne-od­ga­dywa­nie-myśli-byłoby-dla-większoś-katastrofą
stanisław breyerpow­szechneod­ga­dywa­niemyślibyłobydlawiększościkatastrofąpow­szechne od­ga­dywa­nieod­ga­dywa­nie myślimyśli byłobybyłoby dladla większościwiększości katastrofąpow­szechne od­ga­dywa­nie myśliod­ga­dywa­nie myśli byłobymyśli byłoby dlabyłoby dla większościdla większości katastrofąpow­szechne od­ga­dywa­nie myśli byłobyod­ga­dywa­nie myśli byłoby dlamyśli byłoby dla większościbyłoby dla większości katastrofąpow­szechne od­ga­dywa­nie myśli byłoby dlaod­ga­dywa­nie myśli byłoby dla większościmyśli byłoby dla większości katastrofą

Gdy­by New­ton sprzątał w do­mu, nie wy­myśliłby pra­wa pow­szechne­go ciążenia.Nie zwal­czy­my pochwały gwałtu przez pochwałę pow­szechne­go zobojętnienia.Mi­mo pow­szechne­go znie­czu­lenia życie nie stało się mniej bolesne.Pa­miętaj, że wielu ludzi ginęło za swe prze­kona­nia. To dość pow­szechne. Praw­dzi­wa od­wa­ga po­lega na tym, by żyć i cier­pieć za to, w co wierzysz.To dla kobiety katastrofa być kochaną przez literata.Można iść o zakład, że wszel­ka myśl pow­szechna, wszel­kie odzie­dziczo­ne prze­kona­nie jest głupie, po­nieważ do­gadzało większości.