Pow­szechnie uz­na­wano, że mias­to jest bar­dzo zdro­we. Niewiele za­razków pot­ra­fiło tu przetrwać.


pow­szechnie-uz­na­wano-że mias­to-jest bar­dzo-zdro­we-niewiele za­razków-pot­ra­fiło- przetrwać
p » terry pratchett » trzy wiedźmypow­szechnieuz­na­wanoże mias­tojest bar­dzozdro­weniewiele za­razkówpot­ra­fiłotu przetrwaćpow­szechnie uz­na­wanoże mias­to jest bar­dzojest bar­dzo zdro­weniewiele za­razków pot­ra­fiłopot­ra­fiło tu przetrwaćże mias­to jest bar­dzo zdro­weniewiele za­razków pot­ra­fiło tu przetrwać

Pow­szechnie wiado­mo, że ka­mień pot­ra­fi myśleć. Na tym fak­cie opiera się cała elektronika.Jak dotąd żad­na teoria nie jest pow­szechnie zaakceptowana.Mias­to mo­je mi, mias­to mi się śni Mias­to moich dni tłem życia lśni Mias­to mias­ta­mi mias­teczka­mi miga Mia-stu możli­wości ja­wi się mnię Mias­tem mym la­tar­niały ćmy Mias­tem mym cieniły się lwy Mias­to­wymi blas­ka­mi szły Mias­to­wymi par­ka­mi zapachniały Marzę o mieście O mieście majaczę Mil­czę miej­sca­mi mias­ta mego Myślę me­lan­cho­lią mieści­ny miasta Mias­to w mieście Mo­je w mym Mo­je eM to mo­je sny Mo­je miej­skie lwy i ćmy. M jak Moje, M jak My, M jak Ja i Ty.Całowałeś, pieściłeś, pra­wiłeś kom­ple­men­ty, mówiłeś jak bar­dzo mnie kochasz i pot­rze­bujesz, pragnąłeś mnie, pow­tarzałeś jak długo cze­kałeś na tą chwilę..a po­tem zadzwo­nił budzik, wstałam i znów ogarnęła mnie sza­ra codzien­ność i brak ko­goś kto tą codzien­ność bar­wnie przystroi.Na krótki dys­tans stworze­nie dwu­nogie zwyk­le pot­ra­fi wyp­rzedzić stworze­nie czwo­rono­gie, a to z po­wodu cza­su, ja­ki zaj­mu­je czwo­rono­gowi zo­rien­to­wanie się w tych wszys­tkich no­gach. Jest to fakt bez wątpienia praw­dzi­wy, choć niez­byt pow­szechnie znany.