Pow­szechnie wiado­mo, że ka­mień pot­ra­fi myśleć. Na tym fak­cie opiera się cała elektronika.


pow­szechnie-wiado­mo-że ka­mień-pot­ra­fi-myść-na tym-fak­cie-opiera ę-cała-elektronika
p » terry pratchett » równoumagicznieniepow­szechniewiado­może ka­mieńpot­ra­fimyślećna tymfak­cieopiera sięcałaelektronikapow­szechnie wiado­może ka­mień pot­ra­fipot­ra­fi myślećna tym fak­ciefak­cie opiera sięopiera się całacała elektronikaże ka­mień pot­ra­fi myślećna tym fak­cie opiera sięfak­cie opiera się całaopiera się cała elektronikana tym fak­cie opiera się całafak­cie opiera się cała elektronikana tym fak­cie opiera się cała elektronika

Pow­szechnie uz­na­wano, że mias­to jest bar­dzo zdro­we. Niewiele za­razków pot­ra­fiło tu przetrwać.Pow­szechnie wiado­mo, że tuż przed śmier­cią zmysły stają się niez­wykle wyczu­lone. Ogólnie uważa się, że mają pomóc właści­cielo­wi wyk­ryć ja­kiekol­wiek możli­we wyjście z trud­nej sy­tuac­ji, in­ne niż to naj­bar­dziej oczywiste.Ile razy mam cie od­rzu­cać bys mnie zobaczył jak długo mam myśleć, że jes­tem niczy żeby się o tym przekonać dlacze­go tak moc­no cie kocham ? kocham kocham kocham ...mame ...tate ...brata te miłości mam w sercu jes­teś miłością mo­jego życia kocham cię ser­cem i palcem kocham no­sem i ustami kocham, uwielbiam utożsa­miam cię z bogiem ta ilość ogar­nia mnie całą i śnie i tęsknie i płacze a ty mnie nie znasz Niena­widzę kiedy ludzie mówią mi: - Spróbuj o tym nie myśleć. Niesa­mowi­cie mnie to de­ner­wu­je, mam ochotę wte­dy wbić im nóż w udo i spy­tać: -Bo­li ?! Spróbuj o tym nie myśleć! Jak dotąd żad­na teoria nie jest pow­szechnie zaakceptowana.- Kochałam Cię jak ni­kogo w życiu, nap­rawdę. Skłamałabym mówiąc, że cieszę się Twoim szczęściem. Na­wet nie pot­ra­fię myśleć, że jes­teś te­raz z inną. Jed­nak wiem, że podjąłeś dob­ry wybór od­chodząc ode mnie. Nies­te­ty nie pot­ra­fiłam Cię kochać, tak jak te­go pot­rze­bowałeś. Może za bar­dzo się bałam, a może do te­go nie dorosłam. ... choć może być prawdziwe.