Powiedz mi, kto są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś. Od tej zasady historia zna jeden wyjątek: Judasz, którego znajomościom nie można nic zarzucić.


powiedz-mi-kto-są-twoi-przyjaciele-a-powiem-kim-jesteś-od-tej-zasady-historia-zna-jeden-wyjątek-judasz-którego-znajomościom-nie-można-nic
ernest hemingwaypowiedzmiktotwoiprzyjacielepowiemkimjesteśodtejzasadyhistoriaznajedenwyjątekjudaszktóregoznajomościomniemożnaniczarzucićpowiedz mikto sąsą twoitwoi przyjacielepowiem cikim jesteśod tejtej zasadyzasady historiahistoria znazna jedenjeden wyjątekktórego znajomościomznajomościom nienie możnamożna nicnic zarzucićkto są twoisą twoi przyjacielea powiem ciod tej zasadytej zasady historiazasady historia znahistoria zna jedenzna jeden wyjątekktórego znajomościom nieznajomościom nie możnanie można nicmożna nic zarzucić

Powiedz mi, kim są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś. -Ernest Hemingway
powiedz-mi-kim-są-twoi-przyjaciele-a-powiem-kim-jesteś
Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci, kim jesteś. -Anonim
powiedz-mi-jakie-książki-masz-w-domu-a-powiem-kim-jesteś