Powiedziałbym, że nie jestem ani nigdy nie byłem zwolennikiem zrównania społecznego rasy białej i czarnej, nie jetem i nigdy nie byłem zwolennikiem prawa do głosowania dla Murzynów, powoływania ich do ław przysięgłych, obsadzania nimi urzędów czy też ich małżeństw z białymi kobietami. Powiem więcej, że istnieją tak duże różnice fizyczne pomiędzy tymi rasami, że wydaje [...]


powiedziałbym-że-nie-jestem-ani-nigdy-nie-byłem-zwolennikiem-zrównania-społecznego-rasy-białej-i-czarnej-nie-jetem-i-nigdy-nie-byłem
abraham lincolnpowiedziałbymżeniejestemaninigdybyłemzwolennikiemzrównaniaspołecznegorasybiałejczarnejjetemprawadogłosowaniadlamurzynówpowoływaniaichławprzysięgłychobsadzanianimiurzędówczyteżmałżeństwbiałymikobietamipowiemwięcejistniejątakdużeróżnicefizycznepomiędzytymirasamiwydajeże nienie jestemjestem aniani nigdynigdy nienie byłembyłem zwolennikiemzwolennikiem zrównaniazrównania społecznegospołecznego rasyrasy białejbiałej ii czarnejnie jetemjetem ii nigdynigdy nienie byłembyłem zwolennikiemzwolennikiem prawaprawa dodo głosowaniagłosowania dladla murzynówpowoływania ichich dodo ławław przysięgłychobsadzania niminimi urzędówurzędów czyczy teżteż ichich małżeństwmałżeństw zz białymibiałymi kobietamipowiem więcejże istniejąistnieją taktak dużeduże różniceróżnice fizycznefizyczne pomiędzypomiędzy tymitymi rasamiże wydajewydaje []że nie jestemnie jestem anijestem ani nigdyani nigdy nienigdy nie byłemnie byłem zwolennikiembyłem zwolennikiem zrównaniazwolennikiem zrównania społecznegozrównania społecznego rasyspołecznego rasy białejrasy białej ibiałej i czarnejnie jetem ijetem i nigdyi nigdy nienigdy nie byłemnie byłem zwolennikiembyłem zwolennikiem prawazwolennikiem prawa doprawa do głosowaniado głosowania dlagłosowania dla murzynówpowoływania ich doich do ławdo ław przysięgłychobsadzania nimi urzędównimi urzędów czyurzędów czy teżczy też ichteż ich małżeństwich małżeństw zmałżeństw z białymiz białymi kobietamiże istnieją takistnieją tak dużetak duże różniceduże różnice fizyczneróżnice fizyczne pomiędzyfizyczne pomiędzy tymipomiędzy tymi rasamiże wydaje []

Mnie Bóg, w życiu moim, nigdy nie był potrzebny - od najwcześniejszego dzieciństwa, ani przez pięć minut - byłem zawsze samowystarczalny.Ludzie nigdy nie są tak dobrzy ani tak źli jak ich opinie.Istnieją mężczyźni, którzy noszą brodę, aby ich nigdy nie poznała żona.byłem zaborczy prze­pełniony miłością więcej i więcej byłaś blis­ko tuż nie umiałem okazać wiel­kiej miłości choć mała miłość krop­la wys­tar­czy dla nas zbytków mi trzeba Nie umiałbym zresztą zazdrościć pozycji temu rodzajowi ludzi, którzy znajdują się między władcą i poddanymi; ludzi, którzy dzielą z książętami nieszczęścia ich pozycji, nie korzystając zarazem ani z prawdziwej władzy, ani z radości życia prywatnego. Radzę im, aby nigdy nie podejmowali niegodnych działań dla zachowania się na nieszczęsnym stanowisku; aby obejmowali je z honorem, piastowali je jako ludzie prawi i opuszczali je z godnością; oraz, gdy raz już je opuszczą, aby nigdy na nic nie wracali.Jestem zwolennikiem zwyczaju, który każe mężczyźnie całować kobietę w rękę. Od czegoś trzeba zacząć.