Powinniśmy otwarcie proklamować misję zjednoczonej Europy, której koncepcja moralna zasłuży na respekt i wdzięczność ludzkości i której materialna potęga taka, iż nikt nie ośmieli się zakłócić jej pokojowego kursu.


powinniśmy-otwarcie-proklamować-misję-zjednoczonej-europy-której-koncepcja-moralna-zasłuży-na-respekt-i-wdzięczność-ludzkoś-i-której
anonimpowinniśmyotwarcieproklamowaćmisjęzjednoczonejeuropyktórejkoncepcjamoralnazasłużynarespektwdzięcznośćludzkościmaterialnapotęgatakaniktnieośmielisięzakłócićjejpokojowegokursupowinniśmy otwarcieotwarcie proklamowaćproklamować misjęmisję zjednoczonejzjednoczonej europyktórej koncepcjakoncepcja moralnamoralna zasłużyzasłuży nana respektrespekt ii wdzięcznośćwdzięczność ludzkościludzkości ii którejktórej materialnamaterialna potęgapotęga takaiż niktnikt nienie ośmieliośmieli sięsię zakłócićzakłócić jejjej pokojowegopokojowego kursupowinniśmy otwarcie proklamowaćotwarcie proklamować misjęproklamować misję zjednoczonejmisję zjednoczonej europyktórej koncepcja moralnakoncepcja moralna zasłużymoralna zasłuży nazasłuży na respektna respekt irespekt i wdzięcznośći wdzięczność ludzkościwdzięczność ludzkości iludzkości i któreji której materialnaktórej materialna potęgamaterialna potęga takaiż nikt nienikt nie ośmielinie ośmieli sięośmieli się zakłócićsię zakłócić jejzakłócić jej pokojowegojej pokojowego kursu

Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy pisać.Chodziła zatłoczo­nymi uli­cami, nieus­tannie samotna. Zjeździła wiele miast, szu­kając brat­niej duszy. La­tała w przes­tworzach, podzi­wiając niebo... ...nikt jej zauważał po­mimo jej piękna. Nadzieja... niewidzial­na przy­jaciółka, której nikt nie dos­trze­ga i nikt nie chce.Uznajemy, żeśmy winni cześć i szacunek najczulszy kobiecie, 0 której uczuciu jeszcze nie jesteśmy przeświadczeni i której charakter znamy tylko powierzchownie, lecz nie poczuwamy się do obowiązków czci i szacunku względem kobiety, której uczucie należy do nas wyłącznie 1 której charakter tak dobrze przez nas zbadany i wypróbowany, że nie wahalibyśmy się powierzyć jej szczęścia całego naszego życia? Czy nie uważacie, że rozumowanie to jest równie niskie, jak bezsensowne?Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać jest strach.Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać, jest strachJedyną rzeczą, której powinniśmy się bać jest lęk.