Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być szczęśliwymi jest to, że zawsze widzą przeszłość lepszą niż była, teraźniejszość gorszą niż jest i przyszłość mniej pewną, niż będzie.


powodem-dla-którego-ludziom-tak-trudno-jest-być-szczęśliwymi-jest-to-że-zawsze-widzą-przeszłość-lepszą-ż-była-teraźniejszość-gorszą-ż
marcel pagnolpowodemdlaktóregoludziomtaktrudnojestbyćszczęśliwymitożezawszewidząprzeszłośćlepsząniżbyłateraźniejszośćgorsząprzyszłośćmniejpewnąbędziedla któregoktórego ludziomludziom taktak trudnotrudno jestjest byćbyć szczęśliwymiszczęśliwymi jestże zawszezawsze widząwidzą przeszłośćprzeszłość lepsząlepszą niżniż byłateraźniejszość gorszągorszą niżniż jestjest ii przyszłośćprzyszłość mniejmniej pewnąniż będziedla którego ludziomktórego ludziom takludziom tak trudnotak trudno jesttrudno jest byćjest być szczęśliwymibyć szczęśliwymi jestże zawsze widzązawsze widzą przeszłośćwidzą przeszłość lepsząprzeszłość lepszą niżlepszą niż byłateraźniejszość gorszą niżgorszą niż jestniż jest ijest i przyszłośći przyszłość mniejprzyszłość mniej pewną

Jak większe jest szczęście być zdro­wym niż bo­gatym, tak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba. -Sokrates
jak-większe-jest szczęście-być-zdro­wym-ż-bo­gatym-tak-mniej­szym-jest nie­szczęściem-ubóstwo-ż-choroba
Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęście ubóstwo niż choroba. -Sokrates
jak-większe-jest-szczęście-być-zdrowym-ż-bogatym-tak-mniejszym-jest-nieszczęście-ubóstwo-ż-choroba
Starym się jest wówczas, gdy więcej radości przynosi przeszłość niż przyszłość. -John Knittel
starym-ę-jest-wówczas-gdy-więcej-radoś-przynosi-przeszłość-ż-przyszłość
Miłość jest gęstsza niż zapomnieć, przejrzystsza niż pamiętać, rzadsza niż fale są wzburzone, częstsza niż ponieść klęskę. -Edward Cummings
miłość-jest-gęstsza-ż-zapomnieć-przejrzystsza-ż-pamięć-rzadsza-ż-fale-są-wzburzone-częstsza-ż-ponieść-klęskę