,,Powodem, dla którego większość ludzi myśli o przyszłości z lękiem, zamiast z podekscytowaniem, jest fakt, że nie mają jej dobrze zaprojektowanej”


powodem-dla-którego-większość-ludzi-myśli-o-przyszłoś-z-lękiem-zamiast-z-podekscytowaniem-jest-fakt-że-nie-mają-jej-dobrze-zaprojektowanej
jim rohnpowodemdlaktóregowiększośćludzimyśliprzyszłościlękiemzamiastpodekscytowaniemjestfaktżeniemająjejdobrzezaprojektowanej”dla któregoktórego większośćwiększość ludziludzi myślimyśli oo przyszłościprzyszłości zz lękiemzamiast zz podekscytowaniemjest faktże nienie mająmają jejjej dobrzedobrze zaprojektowanej”dla którego większośćktórego większość ludziwiększość ludzi myśliludzi myśli omyśli o przyszłościo przyszłości zprzyszłości z lękiemzamiast z podekscytowaniemże nie mająnie mają jejmają jej dobrzejej dobrze zaprojektowanej”dla którego większość ludziktórego większość ludzi myśliwiększość ludzi myśli oludzi myśli o przyszłościmyśli o przyszłości zo przyszłości z lękiemże nie mają jejnie mają jej dobrzemają jej dobrze zaprojektowanej”dla którego większość ludzi myśliktórego większość ludzi myśli owiększość ludzi myśli o przyszłościludzi myśli o przyszłości zmyśli o przyszłości z lękiemże nie mają jej dobrzenie mają jej dobrze zaprojektowanej”

Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, co chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą.Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcąPowodem, dla którego ludziom tak trudno jest być szczęśliwymi jest to, że zawsze widzą przeszłość lepszą niż była, teraźniejszość gorszą niż jest i przyszłość mniej pewną, niż będzie.Wolność do tego, by ponosić porażki, jest nieodłącznym elementem sukcesu. Większość ludzi sukcesu od czasu do czasu notuje niepowodzenia. Jeżeli mają oni jednak dość sił, niepowodzenia te stają się dla nich źródłem nowych sukcesów.Z rozmaitych powodów większość ludzi tak bardzo pochłonięta jest codziennymi problemami, że zdumienie samym życiem zostaje odepchnięte w najgłębsze zakamarki myśli.Iro­nią lo­su jest fakt, że większość z nas nie będąc po­siadaczem wiel­kiego majątku, jest bo­gaczem nie spełnionych marzeń...