Powszechnym prawidłem jest, że wielkie nagrody są, w monarchii i republice, oznaką upadku, ponieważ dowodzą, iż zasady rządu skaziły się; że, z jednej strony, pojęcie honoru nie ma już tyle siły, z drugiej zaś wartość obywateli osłabła. Najgorsi cesarze rzymscy byli ci, którzy najwięcej dawali.


powszechnym-prawidłem-jest-że-wielkie-nagrody-są-w-monarchii-i-republice-oznaką-upadku-ponieważ-dowodzą-iż-zasady-rzą-skaziły-ę-że-z-jednej
montesquieupowszechnymprawidłemjestżewielkienagrodymonarchiirepubliceoznakąupadkuponieważdowodzązasadyrząduskaziłysiężejednejstronypojęciehonoruniejużtylesiłydrugiejzaśwartośćobywateliosłabłanajgorsicesarzerzymscybyliktórzynajwięcejdawalipowszechnym prawidłemprawidłem jestże wielkiewielkie nagrodynagrody sąw monarchiimonarchii ii republiceoznaką upadkuponieważ dowodząiż zasadyzasady rządurządu skaziłyskaziły sięz jednejjednej stronypojęcie honoruhonoru nienie mama jużjuż tyletyle siłyz drugiejdrugiej zaśzaś wartośćwartość obywateliobywateli osłabłanajgorsi cesarzecesarze rzymscyrzymscy bylibyli ciktórzy najwięcejnajwięcej dawalipowszechnym prawidłem jestże wielkie nagrodywielkie nagrody sąw monarchii imonarchii i republiceiż zasady rząduzasady rządu skaziłyrządu skaziły sięz jednej stronypojęcie honoru niehonoru nie manie ma jużma już tylejuż tyle siłyz drugiej zaśdrugiej zaś wartośćzaś wartość obywateliwartość obywateli osłabłanajgorsi cesarze rzymscycesarze rzymscy bylirzymscy byli ciktórzy najwięcej dawali

Groźne jest nie to, że państwo przechodzi od jednego rządu umiarkowanego do drugiego rządu umiarkowanego, od republiki do monarchii lub od monarchii do republiki, ale kiedy z rządu umiarkowanego osuwa się i popada w despotyzm.Państwo to nic innego jak instrument opresji jednej klasy przez inną - w republice demokratycznej w nie mniejszym stopniu niż w monarchii.Natura kobieca jest jak morze: z jednej strony poddaje się najsłabszemu, najcichszemu naciskowi, z drugiej - dźwiga najcięższe ciężary.Nieszczęśliwi, którym z jednej strony króla, który się na senatory swe do broni porywa, a z drugiej bać trzeba cara.Pojęcie nieskończoności ma ten podwójny charakter, że narzuca się z konieczności umysłowi, a jest zgoła niewytłumaczonym. Kiedy zaś to pojęcie zawładnie umysłem, nie pozostaje już nic jak tylko uklęknąć, podziwiać i wielbić w pokorze...Skoro zasady rządu raz są skażone, najlepsze prawa stają się złe i obracają się przeciwko państwu; kiedy zasady są zdrowe, złe prawa działają tak jak dobre; siła samej zasady przeważa wszystko.