Poz­byw­szy się wszys­tkich wrogów, zo­rien­to­wałam się , że nie mam żad­nych znajomych.


poz­byw­szy ę-wszys­tkich-wrogów-zo­rien­to­wałam ę- że nie mam-żad­nych-znajomych
bloodymerypoz­byw­szy sięwszys­tkichwrogówzo­rien­to­wałam się że nie mamżad­nychznajomychpoz­byw­szy się wszys­tkichwszys­tkich wrogów że nie mam żad­nychżad­nych znajomychpoz­byw­szy się wszys­tkich wrogów że nie mam żad­nych znajomych

Mo­ja gra na gi­tarze chy­ba się pop­ra­wiła, więc byłem w mniej­szej ma­niakal­nej dep­resji, ale da­lej nie miałem żad­nych przy­jaciół, wszys­tkich niena­widziłem, bo by­li ta­cy fałszywi.Mog­li­byśmy być szczęśli­wi gdy­byśmy tyl­ko chcieli, gdy­by za­miast użalać się że pa­da wyjść na spa­cer w deszczu, pa­miętasz? nie było dla nas żad­nych gra­nic, świat był piękny, wszys­tko ta­kie pros­te. Cie­szy­liśmy się z każdej spędzo­nej ra­zem chwi­li... A dziś? Dziś nic nie ro­bimy spon­ta­nicznie, jes­teśmy więźniami włas­nych ograniczeń.Czy możemy so­bie pos­ta­nowić, że będziemy sięgać po naj­ważniej­sze ze wszys­tkich spi­sanych orędzi, po Słowo Boże, Bib­lię Świętą, że będziemy ją poz­na­wać i sta­rać się do niej sto­sować? Na jej kar­tach znaj­du­jemy roz­wiąza­nie wszys­tkich prob­lemów, ja­kie kiedy­kol­wiek tra­piły człowieka.to co nie za­bija - roz­no­si w pył po wszys­tkich częściach świata weź się później poz­bieraj w całość, człowieku no nie da się, nie da W ob­liczu Bo­ga oraz wszys­tkich obec­nych przyrzekłem jej miłość i od­da­nie w cho­robie oraz zdro­wiu i nig­dy jeszcze nic nie spra­wiło mi ta­kiej satysfakcji. Był to, pa­miętam, naj­piękniej­szy mo­ment w moim życiu. — czytaj całość