Poz­nać na­turę człowieka, poz­nać ją głębo­ko, całko­wicie, zro­zumieć kim jest właści­wie człowiek - to wiel­ki ra­tunek dla współczes­ne­go świata.


poz­nać-na­turę-człowieka-poz­nać-ją głębo­ko-całko­wicie-zro­zumieć-kim-jest właś­wie-człowiek- to wiel­ki-ra­tunek-dla
stefan wyszyńskipoz­naćna­turęczłowiekapoz­naćją głębo­kocałko­wiciezro­zumiećkimjest właści­wieczłowiek to wiel­kira­tunekdlawspółczes­ne­goświatapoz­nać na­turęna­turę człowiekapoz­nać ją głębo­kozro­zumieć kimkim jest właści­wiejest właści­wie człowiek to wiel­ki ra­tunekra­tunek dladla współczes­ne­gowspółczes­ne­go światapoz­nać na­turę człowiekazro­zumieć kim jest właści­wiekim jest właści­wie człowiek to wiel­ki ra­tunek dlara­tunek dla współczes­ne­godla współczes­ne­go świata

Aby znać człowieka, wys­tar­czy poz­nać sa­mego siebie; aby poz­nać ludzi, trze­ba żyć pośród nich. -Stendhal (Henri Beyle)
aby-znać-człowieka-wys­tar­czy-poz­nać-­mego-siebie-aby poz­nać-ludzi-trze­ba-żyć-pośród-nich
Jeśli chcesz poz­nać swoją pas­je mu­sisz poz­nać sa­mego siebie. -AnDree
jeśli-chcesz-poz­nać-swoją-­-mu­sisz-poz­nać-­mego-siebie
Pier­wszą oz­naką mądrości człowieka jest od ra­zu poz­nać z kim się ma do czynienia  -Aleksander Puszkin
pier­wszą-oz­naką-mądroś-człowieka-jest od ra­zu-poz­nać-z kim ę- do czynienia 
Jeśli chcesz się poz­nać, to spójrz jak żyją in­ni; jeśli chcesz zro­zumieć in­nych - zaj­rzyj we włas­ne serce. -Friedrich von Schiller
jeśli-chcesz ę-poz­nać-to spójrz-jak żyją-in­-śli-chcesz-zro­zumieć-in­nych- zaj­rzyj-we włas­ne-serce