Poz­nać na­turę człowieka, poz­nać ją głębo­ko, całko­wicie, zro­zumieć kim jest właści­wie człowiek - to wiel­ki ra­tunek dla współczes­ne­go świata.


poz­nać-na­turę-człowieka-poz­nać-ją głębo­ko-całko­wicie-zro­zumieć-kim-jest właś­wie-człowiek- to wiel­ki-ra­tunek-dla
stefan wyszyńskipoz­naćna­turęczłowiekapoz­naćją głębo­kocałko­wiciezro­zumiećkimjest właści­wieczłowiek to wiel­kira­tunekdlawspółczes­ne­goświatapoz­nać na­turęna­turę człowiekapoz­nać ją głębo­kozro­zumieć kimkim jest właści­wiejest właści­wie człowiek to wiel­ki ra­tunekra­tunek dladla współczes­ne­gowspółczes­ne­go światapoz­nać na­turę człowiekazro­zumieć kim jest właści­wiekim jest właści­wie człowiek to wiel­ki ra­tunek dlara­tunek dla współczes­ne­godla współczes­ne­go świata

Aby poz­nać is­totę Bo­ga w Je­go wiel­kości, trze­ba naj­pierw poz­nać is­totę sa­mego siebie w swo­jej małości, ja­ko że nikt nie poz­na Bo­ga, kto wcześniej nie poz­nał siebie.Aby znać człowieka, wys­tar­czy poz­nać sa­mego siebie; aby poz­nać ludzi, trze­ba żyć pośród nich.Jeśli chcesz poz­nać swoją pas­je mu­sisz poz­nać sa­mego siebie.Pier­wszą oz­naką mądrości człowieka jest od ra­zu poz­nać z kim się ma do czynienia Jeśli chcesz się poz­nać, to spójrz jak żyją in­ni; jeśli chcesz zro­zumieć in­nych - zaj­rzyj we włas­ne serce.- Jeśli chcesz poz­nać człowieka to spójrz na niego w nocy. - Dlacze­go ? - W no­cy ludzie płaczą, w no­cy się tną, w no­cy marzą i modlą się, w no­cy uciekają z do­mu. W no­cy się zabijają. Nie poz­nasz człowieka pat­rząc na niego w dzień, nie poz­nasz go gdy mówi, że jest