Poz­wo­lisz, aby twój cień z moim cieniem spot­kał się...? Na wieczór umówmy ich, naj­le­piej od ra­zu - dziś. Bądźmy wyrozumiali, gdy obok będą stali i gdy będą nieśmiali.


poz­wo­lisz-aby twój-cień-z-moim-cieniem-spot­kał-ę-na-wieczór-umówmy-ich-naj­­piej-od ra­zu- dziś-bądźmy-wyrozumiali-gdy-obok
kruk55poz­wo­liszaby twójcieńmoimcieniemspot­kałsięnawieczórumówmyichnaj­le­piejod ra­zu dziśbądźmywyrozumialigdyobokbędąstalinieśmialiaby twój cieńcień zz moimmoim cieniemcieniem spot­kałspot­kał sięna wieczórwieczór umówmyumówmy ichnaj­le­piej od ra­zubądźmy wyrozumialigdy obokobok będąbędą stalistali ii gdygdy będąbędą nieśmialiaby twój cień zcień z moimz moim cieniemmoim cieniem spot­kałcieniem spot­kał sięna wieczór umówmywieczór umówmy ichgdy obok będąobok będą stalibędą stali istali i gdyi gdy będągdy będą nieśmiali

Gdy Po­lacy będa umieć siebie sa­mych ce­nić w do­mu, będą ich ce­nić i za granicą.Być zniewo­lonym znaczy zaw­sze: być sa­mot­nym. Wyz­wo­lenie człowieka zaczy­na się od wewnątrz. Nie mogłoby się jed­nak zacząć, gdy­by człowiek nie spot­kał obok siebie wol­ności in­ne­go i gdy­by się nią nie zachłysnął.Możli­we, że gdy­byś nie był mnie spot­kał wczo­raj, dziś bym sprze­dała się ko­mukol­wiek bądź.Gwoździe do trum­ny. Spełniają wiado­me fun­kcje. Nikt nie po­wie, że są zbędne. Można ich pochy­lać się będą nad twoją kołyską objęcia matki poręcze skrzy­deł serafinowych a us­ta jej po­całunek nieba i będą cię no­sić ojca bez­piórne ra­miona Ikarowe synu gdy świat się skończy dla ciebie stworzę światy nowe Pod wieczór życia będą sądzić cię z miłości.