Poza korzyściami doświadczenie ma tę wadę, że bieg wypadków nigdy nie jest taki sam.


poza-korzyściami-doświadczenie-tę-wadę-że-bieg-wypadków-nigdy-nie-jest-taki-sam
winston churchillpozakorzyściamidoświadczeniewadężebiegwypadkównigdyniejesttakisampoza korzyściamikorzyściami doświadczeniedoświadczenie matę wadęże biegbieg wypadkówwypadków nigdynigdy nienie jestjest takitaki sampoza korzyściami doświadczeniekorzyściami doświadczenie madoświadczenie ma tęma tę wadęże bieg wypadkówbieg wypadków nigdywypadków nigdy nienigdy nie jestnie jest takijest taki sampoza korzyściami doświadczenie makorzyściami doświadczenie ma tędoświadczenie ma tę wadęże bieg wypadków nigdybieg wypadków nigdy niewypadków nigdy nie jestnigdy nie jest takinie jest taki sampoza korzyściami doświadczenie ma tękorzyściami doświadczenie ma tę wadęże bieg wypadków nigdy niebieg wypadków nigdy nie jestwypadków nigdy nie jest takinigdy nie jest taki sam

Nie należy się gniewać na bieg wypadków, bo to ich nic nie obchodzi.Świat potrzebuje przewodników. Bieg wypadków tego świata wykazuje od czasu do czasu pożałowania godną niedbałość względem tego, co jest słuszne i stosowne.Jest taki gulasz - taki uniwersalny gulasz Żadna wiedza człowieka nie może wyjść poza jego doświadczenie.Nigdy nie zapominaj, że oferujesz klientowi pomoc, a nie błagasz go o zamówienie. W większości wypadków to ty robisz mu przysługę. Służysz mu radą, której nikt inny nie jest w stanie udzielić. Jeżeli kupujący nie jest w stanie tego docenić, to tylko jego strata.Biada temu, kto zadowolony jest z siebie, taki człowiek nigdy nie nabędzie rozumu.