Poznać naturę człowieka, poznać ją głęboko, całkowicie, zrozumieć kim jest właściwie człowiek - to wielki ratunek dla współczesnego świata.


poznać-naturę-człowieka-poznać-ją-głęboko-całkowicie-zrozumieć-kim-jest-właściwie-człowiek-to-wielki-ratunek-dla-współczesnego
stefan wyszyńskipoznaćnaturęczłowiekapoznaćgłębokocałkowiciezrozumiećkimjestwłaściwieczłowiektowielkiratunekdlawspółczesnegoświatapoznać naturęnaturę człowiekapoznać jąją głębokozrozumieć kimkim jestjest właściwiewłaściwie człowiekczłowiekwielki ratunekratunek dladla współczesnegowspółczesnego światapoznać naturę człowiekapoznać ją głębokozrozumieć kim jestkim jest właściwiejest właściwie człowiekwłaściwie człowiekwielki ratunek dlaratunek dla współczesnegodla współczesnego światazrozumieć kim jest właściwiekim jest właściwie człowiekjest właściwie człowiekwielki ratunek dla współczesnegoratunek dla współczesnego światazrozumieć kim jest właściwie człowiekkim jest właściwie człowiekwielki ratunek dla współczesnego świata

By poznać naturę wszechrzeczy należy poznać Stwórcę.Aby znać człowieka, wystarczy poznać samego siebie; aby poznać ludzi, trzeba żyć pośród nich.Człowiek, ta gibka istota, poddająca się w społeczności myślom i wpływom cudzym, zarówno zdolny jest poznać własną naturę, kiedy mu ją ktoś ukaże, jak stracić jej poczucie, kiedy mu się ją ukrywa.Każdy sam dla siebie jest za­gadką i takąż za­gadką jest dla dru­giego człowieka; praw­do­podob­nie zaw­sze człowiek sta­wiał so­bie py­tanie: Poz­nać na­turę człowieka, poz­nać ją głębo­ko, całko­wicie, zro­zumieć kim jest właści­wie człowiek - to wiel­ki ra­tunek dla współczes­ne­go świata.Jest tylko jeden ratunek dla zmęczonej duszy - miłość do drugiego człowieka.