poznać to znaczy zobaczyć to co ukryte roztoczyć wrażli­wość swoją po­nad de­likat­ność intymności oswoić nieuf­ność dru­giej osoby dając w zamian pew­ność bezpieczeństwa i zrozumienie dys­krec­ji i zaufania *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki 


poznać-to-znaczy-zobaczyć-to-co ukryte-roztoczyć-wrażli­wość-swoją-po­nad-de­likat­ność-intymnoś-oswoić-nieuf­ność-dru­giej-osoby
zibby77poznaćtoznaczyzobaczyćco ukryteroztoczyćwrażli­wośćswojąpo­nadde­likat­nośćintymnościoswoićnieuf­nośćdru­giejosobydającw zamianpew­nośćbezpieczeństwazrozumieniedys­krec­jii zaufaniadziałzamyśleniezbig­niewmałecki znaczy zobaczyćco ukryte roztoczyćroztoczyć wrażli­wośćwrażli­wość swojąswoją po­nadpo­nad de­likat­nośćde­likat­ność intymnościintymności oswoićoswoić nieuf­nośćnieuf­ność dru­giejdru­giej osobyosoby dającdając w zamianw zamian pew­nośćpew­ność bezpieczeństwabezpieczeństwa ii zrozumieniezrozumienie dys­krec­jidys­krec­ji i zaufaniai zaufania ****** działzamyślenie ****** zbig­niewzbig­niew małecki poznać to znaczyzobaczyć to co ukryteco ukryte roztoczyć wrażli­wośćroztoczyć wrażli­wość swojąwrażli­wość swoją po­nadswoją po­nad de­likat­nośćpo­nad de­likat­ność intymnościde­likat­ność intymności oswoićintymności oswoić nieuf­nośćoswoić nieuf­ność dru­giejnieuf­ność dru­giej osobydru­giej osoby dającosoby dając w zamiandając w zamian pew­nośćw zamian pew­ność bezpieczeństwapew­ność bezpieczeństwa ibezpieczeństwa i zrozumieniei zrozumienie dys­krec­jizrozumienie dys­krec­ji i zaufaniadys­krec­ji i zaufania ***i zaufania *** działzamyślenie *** zbig­niew*** zbig­niew małecki 

de­likat­ność jedwabistości za­pach jędrności miękkość złocis­ty meszek namiętności dreszcz przeleciał zachłysnął się załomotał dot­knął dłoni spiesząc na spotkanie czekanie ociąganie przewlekanie zagłębianie oczy zamglone głęboko zawirowanie a ręce w udręce spełnienia szukają wreszcie przestają i łkają *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki sa­mot­ność myśli mu­rem oddziela od wszechświata moją świadomość natrętnie do­magając się zjednoczenia z in­ny­mi myślami rozpaczliwie poszukuję łącza komunikacyjnego wreszcie jest znalazłem co za ulga to ta­kie proste po­całuj jeszcze raz przy­tul się pogładzę two­je włosy obej­mij mnie ... *** Dział: Liryki *** Zbig­niew Małecki gasnąca gwiazda na firnamencie w drodze do kresu jeszcze rozbłysła w os­tatnim akcie swej desperacji nieświadoma że stała się kluczem do ko­lej­nej życia manifestacji *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki mgła przesłoniła kontury przeszłości sunąc powoli naszym śladem z każdym dniem jest bliżej spie­szmy się aby nas nie zagarnęła przed końcem podróży *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki jes­teś wspomnieniem rzu­conym na powiew czasu jeszcze tu jesteś lecz już przenikasz na drugą stronę daremnie usiłujesz pochwy­cić się mi­janej rzeczywistości fa­le nieubłaganie pchają cię po­za wid­nokrąg zdarzeń *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki płynie melodia poloneza za­hacza o drzewa fa­luje łąką za­myśliła się leszczyna wie­rzba płacząca opuściła jeszcze niżej swo­je gałęzie po­wiało tęsknotą za zapachem naszych łąk i lasów są na wy­ciągnięcie ręki tak blisko a tak daleko *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki