Pozory rządzą światem.


pozory-rządzą-światem
friedrich schillerpozoryrządząświatempozory rządząrządzą światempozory rządzą światem

Pozory rządzą światem, a sprawiedliwość jest tylko na scenie.Światem rządzą młodzi, gdy się podstarzeją.Pod nazwą ro­zumu - na­miętność i przesąd rządzą światem.Po­zory rządzą światem, a spra­wied­li­wość jest tyl­ko na scenie....su­mienie to fałszy­we narzędzie tych, którzy rządzą światem, us­ta­nawiając je­go pra­wa i religie.niech rządzą łaj­da­cy gno­je złodzieje pe­dały cioty les­by i ge­je niech rządzą kun­dle ob­cy agen­ci zdraj­cy ma­fiosi umysłowo stuk­nięci niech rządzą na­mi kry­mina­liści świ­ry faszyści tłuki de­bile osły sa­dyści a na­wet arab­scy ter­ro­ryści niech rządzą le­nie anal­fa­beci bag­no po­myje wszys­cy jak le­ci Oto hasło na dziś ,, TYL­KO ABY NIE PiS