Pozwól, nie broń się gdy ko­bieta mie­rzy dłoń po­ra już odejść 


pozwól-nie broń-ę-gdy-ko­bieta-mie­rzy-dłoń-po­ra-już-odejść 
smurf007pozwólnie brońsięgdyko­bietamie­rzydłońpo­rajużodejść nie broń sięsię gdygdy ko­bietako­bieta mie­rzymie­rzy dłońdłoń po­rapo­ra jużjuż odejść nie broń się gdysię gdy ko­bietagdy ko­bieta mie­rzyko­bieta mie­rzy dłońmie­rzy dłoń po­radłoń po­ra jużpo­ra już odejść nie broń się gdy ko­bietasię gdy ko­bieta mie­rzygdy ko­bieta mie­rzy dłońko­bieta mie­rzy dłoń po­ramie­rzy dłoń po­ra jużdłoń po­ra już odejść nie broń się gdy ko­bieta mie­rzysię gdy ko­bieta mie­rzy dłońgdy ko­bieta mie­rzy dłoń po­rako­bieta mie­rzy dłoń po­ra jużmie­rzy dłoń po­ra już odejść 

Proszę nie pozwól mi odejść Uchroń przed złem Panie Już mi nie pozwól się bać Nie pozwól na łzy Naj­większym niebez­pie­czeństwem dla większości z nas nie jest to, że mie­rzy­my za wy­soko i nie osiąga­my ce­lu, ale to że mie­rzy­my za nis­ko i cel osiągamy Nawza­jem niepot­rzeb­ni so­bie już pośród dnia Mie­rzy­my za­woda­mi czas wspólnych lat Nie chce­my jeszcze wie­rzyć, nie Że nasza miłość jest już snem.zbyt długi impas niech znów zak­witnie Ziemia pozwól jej odejść Mo­ja żona Nig­dy na mnie nie pat­rzy A gdy jed­nak już Zat­rzy­ma wzrok Na swym mężu To w jej oczach Widzę ....... Rozczarowanie