Próżność na wy­sokiej skale w swo­jej włas­nej śpiąca chwale.


próżność-na wy­sokiej-skale-w-swo­jej-włas­nej-śpiąca-chwale
stanisław wyspiańskipróżnośćna wy­sokiejskaleswo­jejwłas­nejśpiącachwalepróżność na wy­sokiejna wy­sokiej skaleskale ww swo­jejswo­jej włas­nejwłas­nej śpiącaśpiąca chwalepróżność na wy­sokiej skalena wy­sokiej skale wskale w swo­jejw swo­jej włas­nejswo­jej włas­nej śpiącawłas­nej śpiąca chwalepróżność na wy­sokiej skale wna wy­sokiej skale w swo­jejskale w swo­jej włas­nejw swo­jej włas­nej śpiącaswo­jej włas­nej śpiąca chwalepróżność na wy­sokiej skale w swo­jejna wy­sokiej skale w swo­jej włas­nejskale w swo­jej włas­nej śpiącaw swo­jej włas­nej śpiąca chwale

Śpię i śnię Jes­tem w swo­jej włas­nej krainie Zwie się Wyob­raźnią Są tam przeróżne ma­giczne stworze­nia Te małe i te duże Jest też gar­stka ludzi Tych dob­rych i kochających Miłości można mieć, aż nad­to w objęciach włas­nej wyobrażni. I tyl­ko rzeczy­wis­tość może być jej zdradą.Każdy z nas jest częścią mrocznej ta­jem­ni­cy, kłębo­wis­kiem sprzecznych na­miętności, prag­nień i poglądów. Wda­jemy swo­je małe sądy, ale jakże często oder­wa­ne od włas­nej skóry.Głupo­ta ma też pra­wo do swo­body sek­sual­nej - nie piep­rzcie jej ciągle bez py­tania o zgodę! Nie ma miłości obus­tron­nej. Nie ma wte­dy szcze­rości. Jest to krępujące. Nie ma miłości ab­so­lut­nej i wza­jem­nej. Wte­dy ktoś się wy­cofu­je. Cze­goś nie może znieść. To chy­ba czys­ty egoizm. Chce się kochać bar­dziej niż być kocha­nym. Włas­ne uczu­cie ma coś z włas­nej miłości, czy­jeś uczu­cie jest jak gdy­by wtar­gnięciem we własną miłość.Ludzie naj­sku­teczniej prze­konują in­nych o włas­nej niepow­tarzal­nej ory­ginal­ności, gdy są ta­cy sa­mi jak oni.