Próbę na­wiąza­nia zna­jomości z dziew­czyną kom­pli­kuje fakt że wszędzie chodzą razem...


próbę-na­wiąza­nia-zna­jomoś-z dziew­czyną-kom­pli­kuje-fakt-że wszędzie-chodzą-razem
whopróbęna­wiąza­niazna­jomościz dziew­czynąkom­pli­kujefaktże wszędziechodząrazempróbę na­wiąza­niana­wiąza­nia zna­jomościzna­jomości z dziew­czynąz dziew­czyną kom­pli­kujekom­pli­kuje faktfakt że wszędzieże wszędzie chodząchodzą razempróbę na­wiąza­nia zna­jomościna­wiąza­nia zna­jomości z dziew­czynązna­jomości z dziew­czyną kom­pli­kujez dziew­czyną kom­pli­kuje faktkom­pli­kuje fakt że wszędziefakt że wszędzie chodząże wszędzie chodzą razempróbę na­wiąza­nia zna­jomości z dziew­czynąna­wiąza­nia zna­jomości z dziew­czyną kom­pli­kujezna­jomości z dziew­czyną kom­pli­kuje faktz dziew­czyną kom­pli­kuje fakt że wszędziekom­pli­kuje fakt że wszędzie chodząfakt że wszędzie chodzą razempróbę na­wiąza­nia zna­jomości z dziew­czyną kom­pli­kujena­wiąza­nia zna­jomości z dziew­czyną kom­pli­kuje faktzna­jomości z dziew­czyną kom­pli­kuje fakt że wszędziez dziew­czyną kom­pli­kuje fakt że wszędzie chodząkom­pli­kuje fakt że wszędzie chodzą razem

Bo je­den po­całunek zmienia wszys­tko ... Całą niewin­ność zna­jomości i sym­pa­tii... Wiele rzeczy kom­pli­kuje .Są ta­kie zna­jomości które, się kończy mi­mo żalu i bólu. Są ta­kie zna­jomości, które się szyb­ko wy­palają. Są ta­cy zna­jomi o których się nie za­pomi­na i ta­cy którzy nie war­ci są zapamiętania. No właśnie są al­bo nie ma...Wy­rozu­miałość jest owo­cem zna­jomości włas­nych błędów.Każda z nas jest czyjąś była dziew­czyną, ale nie każda pot­ra­fi znieść to z honorem...Obec­nie społeczeństwo nie ocze­kuje już usług kom­po­zytorów. Ko­lesiowi w dre­siku, pod­czas jog­gingu, kom­po­zytor jest tak przy­dat­ny jak gówno di­nozaura na środ­ku ścieżki.Kom­pli­kac­ja jest matką prostoty.