Próbo­wała wol­niej od­dychać, zu­pełnie jak­by dzięki te­mu ta chwi­la mogła trwać wiecznie.


próbo­wała-wol­niej-od­dychać-zu­pełnie-jak­by-dzięki-te­mu- chwi­-mogła-trwać-wiecznie
neil gaimanpróbo­waławol­niejod­dychaćzu­pełniejak­bydziękite­muta chwi­lamogłatrwaćwieczniepróbo­wała wol­niejwol­niej od­dychaćzu­pełnie jak­byjak­by dziękidzięki te­mute­mu ta chwi­lata chwi­la mogłamogła trwaćtrwać wieczniepróbo­wała wol­niej od­dychaćzu­pełnie jak­by dziękijak­by dzięki te­mudzięki te­mu ta chwi­late­mu ta chwi­la mogłata chwi­la mogła trwaćmogła trwać wieczniezu­pełnie jak­by dzięki te­mujak­by dzięki te­mu ta chwi­ladzięki te­mu ta chwi­la mogłate­mu ta chwi­la mogła trwaćta chwi­la mogła trwać wieczniezu­pełnie jak­by dzięki te­mu ta chwi­lajak­by dzięki te­mu ta chwi­la mogładzięki te­mu ta chwi­la mogła trwaćte­mu ta chwi­la mogła trwać wiecznie

Sztuka zawsze, nieustannie zajmuje się dwiema sprawami: wiecznie rozmyśla o śmierci i dzięki temu wiecznie tworzy życie. -Borys Pasternak
sztuka-zawsze-nieustannie-zajmuje-ę-dwiema-sprawami-wiecznie-rozmyś-o-śmierci-i-dzięki-temu-wiecznie-tworzy-życie
Miłość mo­ja dla niej, spotęgo­wała do te­go stop­nia, że sta­wała się niena­wiścią, roz­koszo­wała się wi­dokiem te­go bólu codziennego. -Aleksander Dumas
miłość-mo­ja-dla-niej-spotęgo­wała-do te­go-stop­nia-że sta­wała ę-niena­wiśą-roz­koszo­wała ę-wi­dokiem-te­go-bólu
Móc przy­tulić Cię i trwać wiecznie. -opuszczona
móc-przy­tulić-cię-i trwać-wiecznie
Istotną cechą miłości jest wiara, że będzie trwać wiecznie. -Dante Alighieri
istotną-cechą-miłoś-jest-wiara-że-będzie-trwać-wiecznie
Życie to skarb i udręka która nie będzie trwać wiecznie. -Krio
Życie-to skarb-i udręka-która-nie będzie-trwać-wiecznie