Próbo­wała wol­niej od­dychać, zu­pełnie jak­by dzięki te­mu ta chwi­la mogła trwać wiecznie.


próbo­wała-wol­niej-od­dychać-zu­pełnie-jak­by-dzięki-te­mu- chwi­-mogła-trwać-wiecznie
neil gaimanpróbo­waławol­niejod­dychaćzu­pełniejak­bydziękite­muta chwi­lamogłatrwaćwieczniepróbo­wała wol­niejwol­niej od­dychaćzu­pełnie jak­byjak­by dziękidzięki te­mute­mu ta chwi­lata chwi­la mogłamogła trwaćtrwać wieczniepróbo­wała wol­niej od­dychaćzu­pełnie jak­by dziękijak­by dzięki te­mudzięki te­mu ta chwi­late­mu ta chwi­la mogłata chwi­la mogła trwaćmogła trwać wieczniezu­pełnie jak­by dzięki te­mujak­by dzięki te­mu ta chwi­ladzięki te­mu ta chwi­la mogłate­mu ta chwi­la mogła trwaćta chwi­la mogła trwać wieczniezu­pełnie jak­by dzięki te­mu ta chwi­lajak­by dzięki te­mu ta chwi­la mogładzięki te­mu ta chwi­la mogła trwaćte­mu ta chwi­la mogła trwać wiecznie

Sztuka zawsze, nieustannie zajmuje się dwiema sprawami: wiecznie rozmyśla o śmierci i dzięki temu wiecznie tworzy życie.Miłość mo­ja dla niej, spotęgo­wała do te­go stop­nia, że sta­wała się niena­wiścią, roz­koszo­wała się wi­dokiem te­go bólu codziennego.Móc przy­tulić Cię i trwać wiecznie.Sko­ro Bóg dał nam za dar­mo ta­len­ty, wiedzę, in­te­lekt, ko­lej­ne życie, to nie po to, aby do reszty dać się sko­mer­cja­lizo­wać. Nie po to też, aby zam­knąć je w szuf­ladzie, jak pragną te­go przeciwnicy. Wol­ność słowa, to wol­ność wy­po­wie­dzi, nauki, prze­ka­zy­wa­nia, dba­nia o in­nych. W końcu dzięki nim żyje­my. Dzięki miłości do nich.Istotną cechą miłości jest wiara, że będzie trwać wiecznie.Życie to skarb i udręka która nie będzie trwać wiecznie.