Próbując pos­ta­wić diag­nozę psychiat­ryczną na naj­bliższe lat kil­kadziesiąt, można z dużym praw­do­podo­bieństwem przyjąć, że za­sad­nicze prob­le­my ludzkie nie ulegną zmianie; po­zos­taną ta­kie sa­me, ja­kimi były przed set­ka­mi i ty­siąca­mi lat.


próbując-pos­­wić-diag­nozę-psychiat­ryczną-na naj­bliższe-lat-kil­kadziesiąt-można-z żym-praw­do­podo­bieństwem-przyjąć
antoni kępińskipróbującpos­ta­wićdiag­nozępsychiat­rycznąna naj­bliższelatkil­kadziesiątmożnaz dużympraw­do­podo­bieństwemprzyjąćże za­sad­niczeprob­le­myludzkienie ulegnązmianiepo­zos­tanąta­kiesa­meja­kimibyłyprzedset­ka­mii ty­siąca­milatpróbując pos­ta­wićpos­ta­wić diag­nozędiag­nozę psychiat­rycznąpsychiat­ryczną na naj­bliższena naj­bliższe latlat kil­kadziesiątmożna z dużymz dużym praw­do­podo­bieństwempraw­do­podo­bieństwem przyjąćże za­sad­nicze prob­le­myprob­le­my ludzkieludzkie nie ulegnąnie ulegną zmianiepo­zos­taną ta­kieta­kie sa­meja­kimi byłybyły przedprzed set­ka­miset­ka­mi i ty­siąca­mii ty­siąca­mi latpróbując pos­ta­wić diag­nozępos­ta­wić diag­nozę psychiat­rycznądiag­nozę psychiat­ryczną na naj­bliższepsychiat­ryczną na naj­bliższe latna naj­bliższe lat kil­kadziesiątmożna z dużym praw­do­podo­bieństwemz dużym praw­do­podo­bieństwem przyjąćże za­sad­nicze prob­le­my ludzkieprob­le­my ludzkie nie ulegnąludzkie nie ulegną zmianiepo­zos­taną ta­kie sa­meja­kimi były przedbyły przed set­ka­miprzed set­ka­mi i ty­siąca­miset­ka­mi i ty­siąca­mi lat

Tam gdzie znaj­dują się kra­ty i kaj­da­ny, można z dużym praw­do­podo­bieństwem przyjąć, że ma się do czy­nienia ze śla­dami człowieka. -Antoni Kępiński
tam-gdzie-znaj­dują ę-kra­ty-i kaj­da­ny-można-z żym-praw­do­podo­bieństwem-przyjąć-że  ę-do czy­nienia-ze ś­dami
Mo­da-to,co dziś ład­ne,ale za kil­ka lat będzie brzyd­kie. Sztu­ka-to,co dziś brzyd­kie,a za kil­ka lat będzie ładne. -Coco Chanel
mo­da-toco-dziś-ład­neale-za kil­ka-lat-będzie-brzyd­kie-sztu­ka-toco dziś-brzyd­kiea-za kil­ka-lat-będzie-ładne