Próbując zro­zumieć, szu­kasz słów, by nazwać. Gdy zro­zumiesz, nie będzie już ta­kich słów, które by nazwały...


próbując-zro­zumieć-szu­kasz-słów-by nazwać-gdy-zro­zumiesz-nie będzie-już-­kich-słów-które-by nazwały
papillondenuitpróbujączro­zumiećszu­kaszsłówby nazwaćgdyzro­zumiesznie będziejużta­kichktóreby nazwałypróbując zro­zumiećszu­kasz słówgdy zro­zumiesznie będzie jużjuż ta­kichta­kich słówktóre by nazwałynie będzie już ta­kichjuż ta­kich słównie będzie już ta­kich słów

Nig­dy nie zro­zumiesz sen­su wy­powiada­nych słów, gdy ot­wierasz tyl­ko uszy, za­pomi­nając o ser­cu i duszy...Mu­siałbym wreszcie zro­zumieć... zro­zumieć, że już nig­dy nic nie zo­baczę, nig­dy nic nie usłyszę i że dla in­nych da­lej świat będzie istniał.Le­piej zro­zumieć mało, niż zro­zumieć źle.Jeśli zro­zumiesz ludzi, nie będziesz u nich szu­kać zrozumienia.Kon­ty­nuuj to, co ro­bisz i nie zat­rzy­muj się na chwilę, by po­now­nie udo­wod­nić to, co już udo­wod­niłeś. Ludzie in­te­ligen­tni zro­zumieją cię od ra­zu. Ci, którzy nie chcą zro­zumieć, nie zro­zumieją, choćbyś tłumaczył im to sa­mo pięć ty­sięcy razy.Wiele wier­szy na­pisałem Wiele pięknych słów wypowiedziałem Wiele pięknych życzeń Ci wysłałem Ale …  Naj­droższa Nie ma ta­kich słów na tym świecie Które mogłyby opi­sać mą wielką miłość do Ciebie Dziś pokładam swe ser­ce w Twe dłonie Bo tyl­ko pragnę ofiaro­wać je To­bie .................................................. Od­dałem ser­ce, a te­raz już nie wiem gdzie się podziało ...