Prócz świata największa zagadką dla człowieka jest drugi człowiek.


prócz-świata-największa-zagadką-dla-człowieka-jest-drugi-człowiek
karol irzykowskipróczświatanajwiększazagadkądlaczłowiekajestdrugiczłowiekprócz świataświata największanajwiększa zagadkązagadką dladla człowiekaczłowieka jestjest drugidrugi człowiekprócz świata największaświata największa zagadkąnajwiększa zagadką dlazagadką dla człowiekadla człowieka jestczłowieka jest drugijest drugi człowiekprócz świata największa zagadkąświata największa zagadką dlanajwiększa zagadką dla człowiekazagadką dla człowieka jestdla człowieka jest drugiczłowieka jest drugi człowiekprócz świata największa zagadką dlaświata największa zagadką dla człowiekanajwiększa zagadką dla człowieka jestzagadką dla człowieka jest drugidla człowieka jest drugi człowiek

Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar, jakim dla człowieka jest drugi człowiek.Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek.Świat ma dla człowieka tyle znaczenia, ile człowiek sam zdoła ze świata wydobyć.Poznać naturę człowieka, poznać ją głęboko, całkowicie, zrozumieć kim jest właściwie człowiek - to wielki ratunek dla współczesnego świata.Poz­nać na­turę człowieka, poz­nać ją głębo­ko, całko­wicie, zro­zumieć kim jest właści­wie człowiek - to wiel­ki ra­tunek dla współczes­ne­go świata.Niewielu ludzi zdobywa się na to, aby docenić drugiego człowieka - jego wysiłek, pracę, zalety charakteru, itp. Zamiast tego jest mnóstwo narzekania, obgadywania, itp. Dla mnie ważny jest drugi człowiek. Bardzo lubię ludzi - przebywać z nimi, pracować, spędzać wolny czas. Ludzie, których spotyka w życiu wiele wnoszą do mojego życia; wiele się od nich uczę.