Prędzej się z góry stoczysz, niż na nią wejdziesz.


prędzej ę-z góry-stoczysz-ż-na ą-wejdziesz
greesiprędzej sięz górystoczyszniżna niąwejdzieszprędzej się z góryz góry stoczyszniż na niąna nią wejdzieszprędzej się z góry stoczyszniż na nią wejdziesz

Wo­lisz wie­rzyć w kryształowe niebo, niż miłość. Prędzej odet­niesz so­bie rękę, niż nau­czysz się kochać.Prędzej złodziej przyzna się, że ukradł, niż profesor, że głupstwo powiedział.Najszlachetniejsze serce jest to właśnie, które prędzej da się skaleczyć niż samo zadraśnie.Prędzej na wiosnę za­mil­kną pta­ki, niż ko­bieta op­rze się czułym za­lotom młode­go mężczyzny.Życie składa się z mo­mentów, w których człowiek mu­si wstać prędzej czy później, a po­tem zno­wu prędzej czy później mu­si upaść.Mądra kobieta prędzej przyzna się, że