Pra­ca, bar­dzo dob­ra rzecz, bez­ro­bocie poszło precz! Tyl­ko cze­mu czas harówki... re­setu­je la­tem główki? Mo­rał z fraszki bar­dzo prosty: trze­ba wci­nać wodorosty! Sko­ro pływać w nich nie wolno, żywieniową wy­bierz wolność! 


pra­ca-bar­dzo-dob­ra-rzecz-bez­ro­bocie-poszło-precz-tyl­ko-cze­mu-czas-harówki-re­setu­-­tem-główki-mo­rał-z fraszki-bar­dzo
adek.nie tenpra­cabar­dzodob­rarzeczbez­ro­bocieposzłoprecztyl­kocze­muczasharówkire­setu­jela­temgłówkimo­rałz fraszkiprostytrze­bawci­naćwodorostysko­ropływaćw nichnie wolnożywieniowąwy­bierzwolność bar­dzo dob­radob­ra rzeczbez­ro­bocie poszłoposzło precztyl­ko cze­mucze­mu czasczas harówkiharówki re­setu­jere­setu­je la­temla­tem główkimo­rał z fraszkiz fraszki bar­dzobar­dzo prostytrze­ba wci­naćwci­nać wodorostysko­ro pływaćpływać w nichw nich nie wolnożywieniową wy­bierzbar­dzo dob­ra rzeczbez­ro­bocie poszło precztyl­ko cze­mu czascze­mu czas harówkiczas harówki re­setu­jeharówki re­setu­je la­temre­setu­je la­tem główkimo­rał z fraszki bar­dzoz fraszki bar­dzo prostytrze­ba wci­nać wodorostysko­ro pływać w nichpływać w nich nie wolno

Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać. -Johann Wolfgang Goethe
bar­dzo-cicho-prze­mawia-bóg-w naszej-pier­-bar­dzo-cicho-bar­dzo-wy­raźnie-wska­zuje-cze­go-trze­ba-szu­kać-a cze­go-unikać
Pączki, pączki, bierz do rączki, Czwar­tek ma­my tłusty, je­my wiel­kie chrusty, po­tem brzuchy bar­dzo bolą, bo pączki w nich swawolą. -cytlopka
pączki-pączki-bierz-do rączki-czwar­tek-­my-tłusty-­my-wiel­kie-chrusty-po­tem-brzuchy-bar­dzo-bolą-bo-pączki-w nich-swawolą