Pra­ca bo­gaci każde­go, le­nis­two ok­ra­da wszys­tkich. Oto pod­sta­wowa między ni­mi różnica.


pra­ca-bo­gaci-każde­go-­nis­two-ok­ra­da-wszys­tkich-oto pod­sta­wowa-między-­mi-różnica
władysław grzeszczykpra­cabo­gacikażde­gole­nis­twook­ra­dawszys­tkichoto pod­sta­wowamiędzyni­miróżnicapra­ca bo­gacibo­gaci każde­gole­nis­two ok­ra­daok­ra­da wszys­tkichoto pod­sta­wowa międzymiędzy ni­mini­mi różnicapra­ca bo­gaci każde­gole­nis­two ok­ra­da wszys­tkichoto pod­sta­wowa między ni­mimiędzy ni­mi różnicaoto pod­sta­wowa między ni­mi różnica

Błędem jest sądzić, że różnica między mądrością i głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym i młodością. -George Bernard Shaw
błędem-jest-sądzić-że-różnica-między-mądrośą-i-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-i-młodośą
Różnica między obserwacją a ocenianiem jest jak różnica między oddychaniem a kąsaniem -Elias Canetti
różnica-między-obserwacją-a-ocenianiem-jest-jak-różnica-między-oddychaniem-a-kąsaniem
Jas­ność - pod­sta­wowa war­tość rzeczy. -Arystoteles
jas­ność- pod­sta­wowa-war­tość-rzeczy
Mi­mo wszys­tkich wy­siłków królów, mi­nis­trów i fi­lozofów, świat idzie jed­nak naprzód. -Anatol France (François Anatole Thibault)
mi­mo-wszys­tkich-wy­łków-królów-mi­nis­trów-i fi­lozofów-świat-idzie-jed­nak-naprzód