Pra­ca jest mniej nud­na niż zabawa.


pra­ca-jest mniej-nud­na-ż-zabawa
charles baudelairepra­cajest mniejnud­naniżzabawapra­ca jest mniejjest mniej nud­nanud­na niżniż zabawapra­ca jest mniej nud­najest mniej nud­na niżnud­na niż zabawapra­ca jest mniej nud­na niżjest mniej nud­na niż zabawapra­ca jest mniej nud­na niż zabawa

Praca jest mniej nudna niż zabawa.Miłość jako praca jest prostytucją, jako zabawa - flirtem; a to, co jest naprawdę miłością, nie jest ani pracą, ani zabawą, jest czymś trzecim, równie dalekim od pracy, jak od zabawy.Szczęście mniej za­leży od pra­cy niż nie­szczęście od lenistwa.Jeżeli przy pra­cy mniej masz Bo­ga w so­bie niż w kościele, to nie masz Go prawdziwie.Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być szczęśliwymi jest to, że zawsze widzą przeszłość lepszą niż była, teraźniejszość gorszą niż jest i przyszłość mniej pewną, niż będzie.Je­den ze zna­jomych Ka­rola Szy­manow­skiego zwrócił się do niego z pytaniem: - Mis­trzu, nie wy­daje się pa­nu, że to bar­dzo nud­ne tak całe życie nic nie ro­bić, tyl­ko komponować? - Tak, to do­syć nud­ne - zgodził się kom­po­zytor - ale jeszcze nud­niej całe życie nic nie ro­bić, tyl­ko słuchać te­go, co ja skomponuję.