Pra­wa us­ta­nowione są dla spra­wied­li­wych nie dla­tego, by nie po­pełniali niep­ra­wości, lecz by jej nie doznawali.


pra­wa-us­­nowione-są dla-spra­wied­li­wych-nie dla­tego-by nie po­pełniali-niep­ra­woś-lecz-by jej-nie doznawali
epikurpra­waus­ta­nowionesą dlaspra­wied­li­wychnie dla­tegoby nie po­pełnialiniep­ra­wościleczby jejnie doznawalipra­wa us­ta­nowioneus­ta­nowione są dlasą dla spra­wied­li­wychspra­wied­li­wych nie dla­tegoby nie po­pełniali niep­ra­wościlecz by jejby jej nie doznawalipra­wa us­ta­nowione są dlaus­ta­nowione są dla spra­wied­li­wychsą dla spra­wied­li­wych nie dla­tegolecz by jej nie doznawalipra­wa us­ta­nowione są dla spra­wied­li­wychus­ta­nowione są dla spra­wied­li­wych nie dla­tegopra­wa us­ta­nowione są dla spra­wied­li­wych nie dla­tego

Nies­pra­wied­li­wość gdziekol­wiek jest zag­rożeniem dla spra­wied­li­wości wszędzie.Ale nap­rawdę tym, cze­go duch świata od nas ocze­kuje, nie jest wca­le spra­wied­li­wość, ale życzli­wość dla bliźnich, przy­jaźń i miłosier­dzie, a wiec ta­kie ja­kości, których ze spra­wied­li­wości niepo­dob­na wyprowadzić Prawa ustanowione są dla sprawiedliwych nie dlatego, by nie popełniali nieprawości, lecz by jej nie doznawali.Spra­wied­li­wość tak się ma do spra­wied­li­wości społecznej jak krzesło do krzesła elektrycznego.Myśle­nie to naj­cięższa pra­ca z możli­wych i pew­nie dla­tego tak niewielu ją podejmuje.Gdy­by na tym świecie pa­nowała spra­wied­li­wość, wszys­cy dos­ta­wali­byśmy o wiele więcej man­datów od po­lic­ji – za przechodze­nie przez ulicę na czer­wo­nym świet­le, za zbyt szybką jazdę sa­mocho­dem, za zaśmieca­nie traw­ników. Żąda­my spra­wied­li­wości tyl­ko wte­dy, kiedy nam się opłaca, a zaz­wyczaj tak nie jest.