Pra­wość może mieć sens tyl­ko wte­dy, gdy sta­nowi włas­ność zbiorową. Kiedy chce ją so­bie przywłaszczyć ktoś sa­mot­nie, czy­ni z niego ofiarę. Mało, że godną pożałowa­nia, ale jeszcze śmieszną.


pra­wość-może-mieć-sens-tyl­ko-wte­dy-gdy-sta­nowi-włas­ność-zbiorową-kiedy chce-ją so­bie-przywłaszczyć-ktoś-­­nie-czy­
stanisław dygatpra­wośćmożemiećsenstyl­kowte­dygdysta­nowiwłas­nośćzbiorowąkiedy chceją so­bieprzywłaszczyćktośsa­mot­nieczy­niz niegoofiaręmało że godnąpożałowa­niaalejeszcześmiesznąpra­wość możemoże miećmieć senssens tyl­kotyl­ko wte­dygdy sta­nowista­nowi włas­nośćwłas­ność zbiorowąkiedy chce ją so­bieją so­bie przywłaszczyćprzywłaszczyć ktośktoś sa­mot­nieczy­ni z niegoz niego ofiaręale jeszczejeszcze śmiesznąpra­wość może miećmoże mieć sensmieć sens tyl­kosens tyl­ko wte­dygdy sta­nowi włas­nośćsta­nowi włas­ność zbiorowąkiedy chce ją so­bie przywłaszczyćją so­bie przywłaszczyć ktośprzywłaszczyć ktoś sa­mot­nieczy­ni z niego ofiaręale jeszcze śmieszną