Pra­wo do trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowi początek wolności.


pra­wo-do trwa­nia-w ­­noś-sta­nowi-początek-wolnoś
william orville douglaspra­wodo trwa­niaw sa­mot­noścista­nowipoczątekwolnościpra­wo do trwa­niado trwa­nia w sa­mot­nościw sa­mot­ności sta­nowista­nowi początekpoczątek wolnościpra­wo do trwa­nia w sa­mot­noścido trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowiw sa­mot­ności sta­nowi począteksta­nowi początek wolnościpra­wo do trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowido trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowi początekw sa­mot­ności sta­nowi początek wolnościpra­wo do trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowi początekdo trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowi początek wolności

Pra­wość może mieć sens tyl­ko wte­dy, gdy sta­nowi włas­ność zbiorową. Kiedy chce ją so­bie przywłaszczyć ktoś sa­mot­nie, czy­ni z niego ofiarę. Mało, że godną pożałowa­nia, ale jeszcze śmieszną.Przeszłość to nic in­ne­go jak początek początku i wszys­tko co jest i było, sta­nowi tyl­ko brzask świtania.Myśle­nie sta­nowi jedną z naj­większych przy­jem­ności rodza­ju ludzkiego.Fo­tog­ra­fia sta­nowi do­kument za­nurze­nia ludzi w czasie.[ blis­kość jed­no­razo­wa, siat­ka plas­ti­kowa ]  wszys­tko zaczy­na się od sa­mot­ności i na niej się kończy. nie ma w tym mo­ral­ności bo sa­mot­ność nie jest mo­ral­na. jest bru­tal­na. jest bez­wstyd­na. nieob­liczal­na.zap­ro­wadza cię do miej­sc, których nie znałaś lub o których zwyczaj­nie nie chciałaś pa­miętać. bo tak właśnie jest, w ob­liczu sa­mot­ności wszys­cy jes­teśmy nadzy.Jakże gorzkie jak piołun jest po­wol­ne roz­sta­wanie się z ukocha­nymi is­to­tami. O ileż łat­wiej do­konać jed­ne­go cięcia i po­zos­tać w sa­mot­ności, która jest na­tural­nym sta­nem człowieka.