Pra­wo do trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowi początek wolności.


pra­wo-do trwa­nia-w ­­noś-sta­nowi-początek-wolnoś
william orville douglaspra­wodo trwa­niaw sa­mot­noścista­nowipoczątekwolnościpra­wo do trwa­niado trwa­nia w sa­mot­nościw sa­mot­ności sta­nowista­nowi początekpoczątek wolnościpra­wo do trwa­nia w sa­mot­noścido trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowiw sa­mot­ności sta­nowi począteksta­nowi początek wolnościpra­wo do trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowido trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowi początekw sa­mot­ności sta­nowi początek wolnościpra­wo do trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowi początekdo trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowi początek wolności

Przeszłość to nic in­ne­go jak początek początku i wszys­tko co jest i było, sta­nowi tyl­ko brzask świtania. -Herbert George Wells
przeszłość-to nic-in­ne­go-jak początek-początku-i wszys­tko-co jest i było-sta­nowi-tyl­ko-brzask-świtania
Myśle­nie sta­nowi jedną z naj­większych przy­jem­ności rodza­ju ludzkiego. -Bertold Brecht
myś­nie-sta­nowi-jedną-z naj­większych-przy­jem­noś-rodza­ju-ludzkiego
Fo­tog­ra­fia sta­nowi do­kument za­nurze­nia ludzi w czasie. -Krzysztof Kąkolewski
fo­tog­ra­fia-sta­nowi-do­kument-za­nurze­nia-ludzi-w czasie