Pra­wo zacho­wania ga­tun­ku zbliża, a pra­wo zacho­wania włas­ne­go życia od­da­la jed­nos­tki od siebie.


pra­wo-zacho­wania-ga­tun­ku-zbliża-a pra­wo-zacho­wania-włas­ne­go-życia-od­da­-jed­nos­tki-od siebie
antoni kępińskipra­wozacho­waniaga­tun­kuzbliżaa pra­wowłas­ne­gożyciaod­da­lajed­nos­tkiod siebiepra­wo zacho­waniazacho­wania ga­tun­kuga­tun­ku zbliżaa pra­wo zacho­waniazacho­wania włas­ne­gowłas­ne­go życiażycia od­da­laod­da­la jed­nos­tkijed­nos­tki od siebiepra­wo zacho­wania ga­tun­kuzacho­wania ga­tun­ku zbliżaa pra­wo zacho­wania włas­ne­gozacho­wania włas­ne­go życiawłas­ne­go życia od­da­lażycia od­da­la jed­nos­tkiod­da­la jed­nos­tki od siebiepra­wo zacho­wania ga­tun­ku zbliżaa pra­wo zacho­wania włas­ne­go życiazacho­wania włas­ne­go życia od­da­lawłas­ne­go życia od­da­la jed­nos­tkiżycia od­da­la jed­nos­tki od siebiea pra­wo zacho­wania włas­ne­go życia od­da­lazacho­wania włas­ne­go życia od­da­la jed­nos­tkiwłas­ne­go życia od­da­la jed­nos­tki od siebie

Umieć mil­czeć to pra­wie ty­le, co zacho­wać siebie na własność. -Rainer Maria Rilke
umieć-mil­czeć-to pra­wie-ty­-co zacho­wać-siebie-na własność
Dla zacho­wania równo­wagi mam w so­bie ty­le sa­mo du­my - ile pokory. -Niusza
dla-zacho­wania-równo­wagi-mam-w so­bie-ty­-­mo-­my- ile-pokory
By­cie sobą jest tak roz­pow­szechnionym ste­reoty­pem ludzkiego zacho­wania, że praw­dzi­wi in­dy­widualiści wolą być kimś innym. -aforystokrata
by­cie-sobą-jest tak-roz­pow­szechnionym-ste­reoty­pem-ludzkiego-zacho­wania-że praw­dzi­wi-in­dy­widualiś-wolą-być-kimś-innym
Widząc ból i cier­pienie miewam pew­ne wrażenie... Is­to­ta ludzka, zwierzęce­go zacho­wania obłudna. Woń krwi to za­pach niektórym zna­ny, pełen krzyw­dy, ok­rutny, niezapomniany. -Chemicals
widząc-ból-i cier­pienie-miewam-pew­ne-wrażenie-is­to­-ludzka-zwierzę­go-zacho­wania-obłudna-woń-krwi-to za­pach-niektórym-zna­ny