Praca fizyczna to wytchnienie w stosunku do pracy umysłu. Pracując rękami przesuwamy coś, poruszamy rzeczy i przedmioty. Pracując umysłem i wyobraźnią, trzeba ruszyć z miejsca siebie, przeobrażać siebie, kształtować siebie. A to o wiele trudniejsze.


praca-fizyczna-to-wytchnienie-w-stosunku-do-pracy-umysłu-pracując-rękami-przesuwamy-coś-poruszamy-rzeczy-i-przedmioty-pracując-umysłem-i
anna kamieńskapracafizycznatowytchnieniestosunkudopracyumysłupracującrękamiprzesuwamycośporuszamyrzeczyprzedmiotyumysłemwyobraźniątrzebaruszyćmiejscasiebieprzeobrażaćkształtowaćsiebiewieletrudniejszepraca fizycznawytchnienie ww stosunkustosunku dodo pracypracy umysłupracując rękamirękami przesuwamyprzesuwamy cośporuszamy rzeczyrzeczy ii przedmiotypracując umysłemumysłem ii wyobraźniątrzeba ruszyćruszyć zz miejscamiejsca siebieprzeobrażać siebiekształtować siebieo wielewiele trudniejszefizyczna to wytchnieniewytchnienie w stosunkuw stosunku dostosunku do pracydo pracy umysłupracując rękami przesuwamyrękami przesuwamy cośporuszamy rzeczy irzeczy i przedmiotypracując umysłem iumysłem i wyobraźniątrzeba ruszyć zruszyć z miejscaz miejsca siebiea to oo wiele trudniejsze

ludzie...wielu rzeczy pot­rze­bują dla siebie, nie wiele dając od siebie Najstraszniejsze jest nienawidzić siebie, wstydzić się siebie, a jednak nie móc od siebie uciec, wciąż do siebie wracać i dlatego siebie przeklinać.Można pracując wiele uczynić mało i kochając wiele nigdy nie kochać dobrze.Trudno jest, pracując jeno na dziełach cudzych, dokonać rzeczy bardzo doskonałych.Można dowieść słuszności tezy o zacieraniu się różnic między pracą umysłową a fizyczną. Tylko od przeciwnej strony. Nasza praca umysłowa nabrała wszelkich cech pracy fizycznej.Mu­simy po­siąść siebie sa­mych, za­nim da­my coś z siebie innym.